”Sju av de numrerade jubileumspublikationerna färdiga – Stort intresse bland allmänheten för serien.

När allt kommer omkring, är det först idag, göteborgaren vaknat efter den senaste veckans festrus. Ty i jämnt en veckas tid ha de stora jätteflaggorna vajat över Drottningtorget och Gustaf Adolfs torg, och alla gator ha varit flaggkantade. I dag på morgonen märktes avsevärda reduceringar i ståten, men ännu fladdra de blåvita vimplarna kring Gustaf Adolfsstatyn, och tribunen står kvar om också dess blåvita tälttak avlägsnats.

Reklamveckan når, trots allt inte upp till utställningsentrén, om den också sätter sin färg på staden. Uppe vid Götaplatsen vaja ännu de svenska och utländska färgerna. Men det är något glesare vid entréerna och kön vid säsongskortsexpeditionen, som under hela senaste tiden varit en daglig syn har försvunnit.

Inne på utställningsgårdarna är det emellertid inte folktomt. Det strövar en hel del gott folk omkring i solgasset och njuter av den vår, som vi nu hoppas på allvar skall komma. Utställningen i vardagslag är en högst förtjusande tillflyktsort och omväxling. Just nu lever den i lugnet före stormen, med vilket sistnämnda man är böjd att kalla pingsten, då en mycket stor invasion av främlingar väntas.

Jubileumsböckerna äro under forcerat arbete

Det är tid att ett ögonblick tänka på vad som blivit bortglömt i festens yra. Till Göteborgs jubileumssommar hör som bekant också utgivningen av serien av jubileumspublikationer. Det har talts om att den blir den stora allmänheten allt för dyrbar och det har därför sitt intresse att höra hur teckningen fortlöper. Jubileumspublikationerna utgivas i 20 eller 21 band i en numrerad upplaga på 200 exemplar vartill kommer ytterligare ett 70-tal, antagligen avsedda att utdelas till jubileets mera framträdande personer och varför inte först nämna de kungliga. Denna upplaga betingar ett pris av 720 kr häftad och 820 kr i äkta halvfranska band. Göteborgs litografiska, som får tjänstgöra som förläggare, är av den uppfattningen, att upplagan skall komma att röna det livligaste intresse ute bland allmänheten och för dem som inte ha råd med denna utgives en billigare, till vilket pris är ännu ej definitivt bestämt men i varje fall väsentligt understigande numrerade upplagan. I dag torde omkring sju band av den numrerade upplagan vara klara, en del äro under sättning och på en del väntas manuskript vilken dag som helst. För denna lyxupplaga har leverantören utfäst sig att kunna komma med hela sviten under jubileumssommarens lopp. För den prisbilligare däremot kunna inga utfästelser göras men givet är att man också skall söka påskynda dess utgivning i möjligaste mån.

Kungliga vitsord åt Göteborgspolisen

Konungen har, enligt D.D., uttryckt sin stora tillfredsställelse med det sätt, varpå Göteborgspolisen skilt sig från sin uppgift. Detsamma gjorde konungens chaufför. Jag har kört för hans majestät i 26 år, utlät sig denne person, vid stora utställningar både i utlandet och här hemma, men aldrig har det varit så lätt att köra som i Göteborg. Polisintendenten förefaller att vara minst lika stolt över betyget av chauffören som det han fick av majestätet självt.” (Ur: Göteborgs Dagblad 15 maj 1923)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Vy över Götaplatsen under Jubileumsutställningen 1923. Bilden tagen söderut från Kungsportsavenyn. Till vänster utställningsentrén, bildens mitt det nybyggda konstmuseet och till höger Konsthallen och utställningslokaler.