”En vanvårdad folkpark är fortfarande det planterade området å Redbärget. I år bedrifves där samma lif som i fjol, hvilket vi då anmärkte. Det har sagts oss, att vederbörande finna det för kostsamt att göra något för platsens iordninghållande. Men att tusentals plantor förstöras, måtte väl också blifva kostsamt, enär de ju måste ersättas, så framt icke den tillämnade folkparken alldeles skall komma i lägervall redan från början.

Nu gå granplantorna åt till granris i stugorna däromkring, de nämligen som icke af rent okynne förstöras. Björkplantorna plundras och sköflas även de. Det kostar naturligtvis pängar att reparera förödelsen, och endast det borde mana till ett ingripande, oafsedt att platsen blir en härd för ett dåligt lif bland både yngre och äldre.” (Ur: Göteborgs-Posten 15 maj 1901)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Örngatan vid Redbergsparken foto t. d. 20 Maj 1913.