Från Polisdomstolen

Efterdyningar från muraresträjken. Muraren August Bengtsson, hvilken, henligt hvad förut omtalats, förolämpat en å ett bygge sysselsatt mureriarbetare och genom detta beteende åstakommit folksamling, dömdes att för förargelseväckande uppförande å allmän plats böta 15 kr.

Från Poliskammaren

Gatubalkonger får ej begagnas till piskbalkonger, äfven om de äro högt belägna som i 4:e våningen. En fru som å en åt Engelbrektsgatan belägen balkong värkstält piskning af sängkläder, fäldes att härfö böta 2 kr.

Tillgrepp af fotogénfat. Arbetskarlen Anders Johansson, instäldes såsom tilltalad för tillgrepp å nya kajen af ett fat innehållande 180 liter fotogén och värderat till 60 kr.

Johansson, som dessutom är under åtal vid rådhusrätten för tillgrepp af en handkärra, införbassades och målet remitterades till rådhusrätten.” (Ur: Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 14 maj 1901)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Rådhuset.