”De åtta tusen gymnaster, som hitväntas till gymnastikfesten, bli de första som i full utsträckning taga utställningens hela massinkvartering i anspråk. Vad bespisningen beträffar har direktör Jacobsson på huvudrestaurangen lovat svara för 3.000. För resten få extra arrangemang vidtagas. Skånes gymnastikförbund har för sina 1,500 deltagare anhållit att få sköta bespisningen självt. Förbundet kommer att anordna bespisning från kokvagnar uppställda på Götabergsskolans gård. Under överinseende av regementsintendenten kapten Hultgren, som åtagit sigarrangemangn för bespisningen komma resterande omkring 1,000 man att fördelas på Göteborgs restaurang aktiebolags olika restauranger och 400 bespisas genom skolresebyrån på Nordhemsskolan.

I går gästades Barnens Paradis av ett antal barn från småskolorna, tillsammans 37 småttingar, som inbjudits av Fabriken Tomten att avprova Paradisets härligheter. Äppelboda värdshus hade en het dag. Där intogs en högst charmant festmåltid, varefter var och en av gästerna fick företaga en ridtur på ryggen av något djur i Paradiset.

Järnvägsstyrelsen föreslår fraktfrihet på statens järnvägar för gods, som utställts vid Göteborgsmässan, då godset osålt återsändes till den station, varifrån det avsänts till mässan, och åter- transporten sker över en väglängd om minst 200 km.

Även i går stod en fåfängt väntande skara vid berg- och dalbanan, men ingen syntes göra min av att vilja stilla nyfikenheten med att öppna entréerna. Nöjesfältets direktör har gjort ett förhastat löfte. Dekorationsmålarna äro som bäst sysselsatta här och var i svängarna och deras arbete måste vara klart innan vagnarna kunna sättas i gång på allvar. Det blir antingen i dag eller i morgon.

Nöjesfältets allra flitigast anlitade etablisemang är alltjämt bollkastningen mot apmänniskorna. Man får ha sina vägar där förbi när som hest. nog tränges där alltid en intresserad skara. Automaterna dela rangplatsen med denna förstnämnda lockelse. Den roterande dansbanan snurrar däremot oftast utan publik.

Järnvägsstyrelsen har ställt följande nio extratåg till förfogande åt lantbruks mötets i Göteborg bestyrelse och överlåtit åt bestyrelsen fördela platsbiljetterna, nämligen från Stockholm 18 juni och åter från Göteborg 20; från Malmö 18 och åter från Göteborg 20; från Norrköping 19 och åter från Göteborg 21: från Strömstad 20 och åter från Göteborg 21; från Ängelholm 20 och åter från Göteborg 21; från Frövi 20 och åter från Göteborg 22; detta tåg bl. a. avsett för resande från Norrland; från Töreboda 21 och åter från Göteborg 22; från Mjölby 22 och åter från Göteborg 24; samt från Karlstad 22 och åter från Göteborg 24 juni.

Vartdera extratåget är beräknat för 1,200 resande i tredje klass.

På framställning av Svenska järnvägsmannaförbundet och Sveriges lokomotivmannaförbund har järnvägsstyrelsen anmodat distriktsförvaltningarna i den mån så låter sig göra bereda personalen tre à fyra dagars i semestertiden inberäknad ledighet under sommarmånaderna för ett besök på Jubileumsutställningen i Göteborg.” (Ur: Göteborgs Dagblad 24 maj 1923)

Bilen i sidhuvudet är hämtad ur Göteborgs Dagblad 24 maj 1923.