”I går överraskade direktör Jenzén utställningsbesökarna med att ha berg- och dalbanan i gång. Det existerar, som direktör Jenzén torde veta, redan vissa magneter på nöjesfältet, till vilka kvällspubliken suges. Berg- och dalbanan blir med säkerhet nummer ett under hela sommaren. Det gick som ett sus bland kvällspubliken i går ute på Liseberg: berg- och dalbanan är öppen. Låt oss nu bara få bort byggnadsställningarna, låt oss börja känna, att nöjesfältet är färdigt också i berg- och dalbanans hörn!

Linbanan har också öppnats på allvar i går. Det kostar 1 kr. att komma från Minneshallen till Liseberg och vice versa. Man står gärna i kö en stund för att se Södra Vägen från luften. Det är mycket vackert så här om våren. Och man känner sig stor och stolt: människorna som vandra vägarna nedanför äro sedda så högt ifrån endast eländiga kryp.” (Ur: Göteborgs Dagblad 25 maj 1923)

6 000 sångare anländer snart

”Det första av sommarens ”organisationsproblem” i Göteborg var kanske kungamiddagen. Det var stora restaurangen på utställningen, som hade den verkliga känningen av denna. Man vill göra gällande – helt säkert med stort fog – att gymnastikfästen för det andra stora ”organisationsproblemet” med sig. Hur de åtta tusen gymnasterna skola mottagas har man redan klart för sig, och det är också kommit under allmänhetens ögon.

Den stora sångarfästen blir också ett verkligt kraftprov för vederbörande arrangörer. Inge mindre än sex tusen sångare draga på en gång in över Göteborg, och hur endast själva mottagandet och uppdelningen av denna jättekontingent skall ordnas, är något som förvisso tarvar förarbete. Göteborgs Dagblad har haft ett samtal med vice ordföranden i Göteborgs och Bohus läns sångarförbund, ingeniör Olof Wallström, som givit huvuddragen av mottagningsanordningarna.

I den stora sångarfästens tecken lever som bekant Göteborg officiellt endast omkring et och ett halft dygn. Men på en enda gång strömma de många deltagarna in över Göteborg. Det har redan meddelats, att sångarna från olika håll och kanter ute i landet hitforslas pr extratåg, och dessa anländer till åtminstone ett tiotal under loppet av två timmar – från kl. sju till nio på morgonen – lördagen den 30 juni. Med dessa morgontåg beräknar ingeniör Wallström att fem tusen sångare skola anlända.

För att möta denna väldiga kontingent blir det nödvändigt att så många sångarbörder, som låter sig göra i Göteborg, tjänstgöra som marskalkar vid tågen. Man torde dessutom få anlita Göteborgs scoutkår i stor utsträckning. De olika sångarförbunden ha att observera de samlade plakat, som resas här och där och kring vilka gästerna provinsvis och förbundsvis tagas om hand.

Det är naturligt, att framställning kommer att göras om viss hjälp från ordningsmaktens sida, när det gäller att befordra sångarna till resp. inkvartering ställen.

Avspärrningar torde komma att göras och extra spårvagnar blir kanske erforderliga för att möta en alltför svår trängsel.

Sångarna inkvarteras i de många skolor, utställningens inkvarteringsbyrå förfogar över och logiet blir mycket billigt – det är fråga om 50 öre. Enligt den ursprungliga planen skulle sångarna som bekant stanna i Göteborg endast till söndagskvällen och alltså använda sig av logierna endast en natt. Emellertid har ingeniör Wallström erfarit genom stadsingeniör Hultqvist i Stockholm att åtskilliga anse denna tid vara alltför kort och vilja stanna till måndag kväll, vilket naturligtvis ock kan medgivas på deras egen bekostnad.

Någon gemensam utspisning av sångarna torde ej komma på tal. Förhållandet är ett helt med idrottsmännen, menar ingeniör Wallström. Medan sångarna äro av högst olika kategorier och läggning, finns det något likformigt hos idrottsmännen, som gör att deras bespisningsfråga kan arrangeras så kollektivt. Sångarna få själva bekosta sin mat och bli underrättade om var den billigast och bäst står att få. Utställningsstyrelsen har som bekant utlovat någon inackordering till 6 kr. pr dag, varav man torde komma att använda sig.” (Ur: Göteborgs Dagblad 25 maj 1923)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Jubileumsutställningen 1923. Lisebergs nöjesfält. Berg- och dalbanan.