”Barnens Paradis är en av de flitigast anlitade avdelningarna på utställningen och vore det inte Sago-Gretas högsta önskan att få roa småttingar. vore det synd om Sago-Greta. I går var det åter en rad av festligheter där inne. Paradiset hade besök av folkskoleklasser från Brännö, Redbergslid och Krokslätt, och dessutom löpte två charmanta födelsedagskalas av stapeln. Det kan nämnas, att två av folkskoleklasserna voro bjudna av fabriken Cloetta.

I stället för kanon-fotografier kan man få riktigt utsökta fotografier på utställningen. Fotomonopolet har kommit på idén att föreviga folk med Minneshallen som bakgrund. Det allra bästa är emellertid — mer eller mindre blygsamma äro i allmänhet en hel del människor — att ingen behöver ställa sig upp sig Stora gården inför allt folket. I stället har detta förtjusande monopol uppfört en ny atelier nere på nöjesfältet, invid dansbanorna och teatermålaren Andrésen har utfört en fond återgivande Minneshallen och Milleska fontänen framför.

D:r Hugo Alfvén ger i Sångartidningens majnummer en del vinkar om inövningen av festprogrammet vid sångarfesten i Göteborg. Råden skola säkerligen intressera de 6,000 sångare, som då samlas under hans taktpinne.

Numret, förmäler att nya sångarmössan nu definitivt antagits. Ingående beskrivas de olika länssångarförbundens mössor. Över extratågen till sångarfesten ger tidningen en klar översikt med tidtabeller och ungefärliga prisuppgifter

Fr. o. m. fredagen den 8 juni insattes i nattåget Kristiania—Göteborg tre à fyra sovvagnar för utställnings – rosande. vilka vid ankomsten till Göteborg fortfarande disponeras som nattlogis till dess tåget på måndagen återvänder till Kristiania.

Om någon tid upprättas en direkt norsk passagerarelinje från Kristiania till Göteborg, avsedd for utställningsbesökande norrmän. På den nya traden skola insättas ångare av ungefär samma storlek som Södra Sverigesbåtarna.

Jordbrukareungdomens förbund planerar studiebesök på Göteborgsutställningen, gemensamt för medlemmarna i hela landet.

Den efter förslag från Göteborg planerade bilrouten Stockholm—Göteborg och åter blir av. Direktör Simonsson i Frejs hyrverk startar den 10 juni en provtur till Göteborg, och några dagar senare igångsattes trafiken. Minimipris pr person och tur torde bli 75 kr. Bilresenärerna övernatta i Motala, ev. i Jönköping.

Lorensbergs och Trädgårdsföreningens restauranger ha ingivit ansökningar till K. B. om erhållande av liknande danstillstånd, som gäller för utställningens huvudrestaurang.

Göteborgs färgeritekniska förening anordnar kongress den 25—28 juni. Kongressen har rönt livlig anslutning från fackmännens sida. Deltagandet från Sverige blir ganska talrikt, och även ifrån Norge, Danmark och Finland väntas en del besök.

Av utställningskatalogerna har nu även utkommit den för avdelningen för konsthantverk och konstindustri. Det heter i företalet, att jubileumsutställningens avdelning för konsthantverk och konstindustri, vartill uppslaget givits genom en av Svenska slöjdföreningen till utställningsstyrelsen gjord hänvändelse, vill söka ge en bild av det bästa inom den konsthantverkliga och konstindustriella alstringen i våra dagars Sverige.

Aktiebolaget Göteborgssystemet har utgivit en liten broschyr med rubriken

”Några anteckningar om aktiebolaget Göteborgs systemets verksamhet åren 1805—1921”. Broschyren är illustrerad med bilder av den utomordentligt både roliga och belysande statistik, som återfinnes på komunalsociala avdelningen.

Det kan kvitta ungefär lika, vilket det får heta — nöjespalatset eller lustiga huset — direktör Jenzéns nyaste etablissement. Huvudsaken är, att det beräknas bli klart till på lördag. Det blir en hel rad av äventyr, som vänta besökaren därinom: cake-walk- bana, rullande trottoar, rörliga golv, miniatyrkaruseller och skrattkabinett. Dessutom går den lycklige besökaren uppför rörliga trappor och rakt i fallgropar. Hur man kommer upp i toboggan och ned därifrån kan inte beskrivas.

Göteborgs och Bohus läns sångarförbund har gemensam repetition, (för sångarfesten i sommar), i morgon fredag kl. halv 8 e. m. i Gamla Latinläroverkets gymnastiksal.

Den nämnd, som haft i uppdrag att verkställa statens konstinköp för stödjande av den konstnärliga verksamheten i Sverige, har inköpt 446 konstverk från 263 konstnärer. Inköpssummorna belöpa sig på sammanlagt 201,350 kr., varav 115,000 kr. disponerats för de till Stockholm och 30,000 kr. för de till Malmö insända konstverken. Vid Göteborgsutställningen har nämnden köpt för 55,000 kr.

Ett iltelegram till Barnens paradis från Washington meddelar, att de sex krokodilungarna befinna sig på väg till Göteborg.” (Ur: Göteborgs Dagblad 31 maj 1923)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Jubileumsutställningen 1923. Barnens Paradis. Sago-Greta. 89. Barnens utställning.