”Efterspelet till sträjkoroligheterna. Målet mot Carl Birger Börjesson förekom åter i går. Den tilltalade medgaf på fråga, att hans fader brukade kallas för SillBörje.

Två nya vittnen hördes, däraf det ena, en arbetsförman vid bygget vid Lilla Korsgatan, endast konstaterande folksamlingarna utanför bygget några kvällar och uttalade som sin uppfattning angående anledningen därtill att den var den, att de sträjkande mureriarbetarna ville dels hindra de arbetande att arbeta och dels förmå dem att deltaga i sträjken.

Det andra vittnet, en t.f. polisöfverkonstapel, hade endast att berätta om huru det tillgick vid den tilltalades häktande och hade angående anledningen till sträjkoroligheterna samma uppfattning som det förra vittnet.

Allm. åklagaren öfverlämnade målet med yrkande om ansvar å den tilltalade enligt strafflagen kap. 15: 22 mom. 2 och anförde, att det vore i målet styrkt, att han gjort försök att tvinga annan att deltaga i arbetsinställelse. Utslag afkunnas den 3 juli.

Sinnesjuk fånge? Arbetskarlen Anders Johansson, som suttit häktad under flera veckor för tillgrepp af en handkärra och ett fotogenfat, har under förhören uppträdt på ett så oredigt sätt, att anledning förefunnits att misstänka sinnesrubbning. I går hördes i detta hänseende som vittnen den tilltalades värdfolk, som intygade, att han under ett års tid ofta visat sig besynnerlig och oredig i tal och svar men uppfört sig ordentlig.

Rådhusrätten resolverade, att den tilltalade skall undergå läkareundersökning för utrönande af hans sinnesförfattning.” (Ur: Göteborgs-Posten 30 maj 1901)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Rådhuset, Göteborg. Gustaf Adolfs torg. (1800-talet) 1890-t