Sveriges hotell- och restaurangpersonals förening har begärt plats för nedanstående: ”I dagspressen har varit synliga en del uppgifter i samband med Huvudrestaurangen å Göteborgsutställningen, innebärande att den där anställda personalen dels skulle varit senfärdig vid avtjänandet av restaurangens gäster, dels att densamma skulle uppträtt ohövligt gentemot allmänheten vid framförda berättigade anmärkningar. I anledning härav har undersökning blivit verkställd av hotell och restaurangpersonalsförbundets ledning, som därvid utrönt, att anmärkningar väl kunnat vara berättigade, men den ”ohövliga” betjäningen har företrädesvis utgjorts av personer, som utan föregående kännedom om servitörens grannlaga yrke lyckats erhålla anställning å Huvudrestaurangen, men ha dessa personer i samråd med restaurangens ledning numera avlägsnats. Att betjänandet icke kan ske i det raska tempo, som den svenska allmänheten är van vid, beror av orsaker, som sammanhänga med de vittomfattande lokaler, huvudrestaurangen inrymmer. Vi vilja dock tro, att dessa olägenheter alltmera skola bliva avlägsnade sedan allt kommit i full funktion”.

Sveriges grossistförbund håller sitt första årsmöte på utställningens huvudrestaurang den 9 juni kl. 11 f. m. Vid mötet fastställas stadgar för förbundet och interimsstyrelsen ersättes ev. kompletteras med nya ledamöter som representanter för de branschorganisationer, vilka under året anslutit sig till förbundet. Vid mötet hålles bl. a. också föredrag av docenten Sven Helander, Göteborg.

Svensk grossist tidning har ägnat sitt sista nummer så gott som uteslutande åt Göteborg. Bland annat återfinnes däri en artikel av sjökapten Th. Rinman om Göteborg som sjöfartsstad, en annan av direktör Sten Isberg om frihamnar m.m. Årets svenska mässa har dessutom fått tidningen till en god förespråkarare.

Ilug ahr ansett sig ha behov av en radiostation för att kunna låta folk, som går med på en lufttur, samtala med dem där nere. Två radiostationer upprättas, don ena på Heden och den andra intill Skogsutställningen. Man har på sistnämnda plats under de senaste dagarna vidtagit vissa förberedelser och arbetet är klart när som helst, varefter de besökande skola komma i åtnjutande av trådlösa konserter. Hörsal blir Skogsutställningens biograf.

Sällskapsresorna börja nu komma. Deltagarna i den av Aftonbladet i Stockholm anordnade utställningsfärden väntas till Göteborg i morgon kl. 8,20. Omkring 200 personer deltaga i resan. Färdledare äro två redaktionsmedlemmar.

En sällskapsresa har anordnats av Sundsvalls Tidning och deltagarna däri väntas till Göteborg den 8 juni. Tidningen har anordnat resan i samband med Nordisk Reschureau.

Times Sverigebilaga av den 29 maj och som bekant utgiven i anledning av juibleumsutställningen i Göteborg är en volym på 30 sidor och prydes redan på omslaget, av bilder från utställningen och utställningens stad. Om bidragen är redan förut ordnat. Numret giver ram även för det övriga Sverige och i all synnerhet Stockholm, därifrån de mest bekanta partierna också återgivas.

Vad jubileumsutställningen beträffar har man för att tro annat än att de vackra bilderna därifrån böra stimu­lera även engelsmän till en göteborgs­resa. På annonssidorna är så gott som hela Sveriges exportindustri representerad.

Även Exportutställningens katalog har nu utsänts, omfattande 186 sidor i starkt och prydligt grått omslag med fullständig plan över Exporthallarna.

Franska handelskammaren i Stockholm har upprättat ett kontor för kommersiella upplysningar. Lokalen, belägen i exportutställningens kontorsbyggnad, har ställts till förfogande av utställningens bestyrelse. Kontoret befinner sig i Office n 😮 24, alldeles intill Alliance Française´z och Comité Franco-Belge’s mottagningsrum, vars fönster äro prydda med franska flaggan. Exportföreningens och kommerskollegiums kontorsrum ligga i närheter. På den franska byrån står ingenjör Ludvig Wall till besökares tjänst, såväl svenska som franska, från kl. 10—12 och 2—5.

Jubileumsutstälningens minnesplaket är nu färdig och försäljes på utställningsområdet till ett pris av två kronor. Det vackra arbetet som ut­förts av artisten Tore Strindberg vi­sar en bild av minareterna och minneshällen. Materialet är brons. Säkert kommer plaketten att bli en välkommen påminnelse för alla utställningsbesökare om sommarens stora evenement.” (Ur: Göteborgs Dagblad 1 juni 1923)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Huvudrestauranten.