”Fässbergs planteringsförening, som bildades 1881, hade i onsdags anordnat en fest, i anledning af att föreningens värksamhet fortgått i 20 år. Festen ägde rum å Åby kulle nära Mölndal, hvilken kulle föreningen planterat med skog.

I festen deltogo, skrifves till Handels- tidningen, öfver 200 skolbarn, som under året biträdt med plantering samt ett hundratal äldre. Sedan barnen vid 5-tiden samlats samt slagit läger å kullens sluttning, bjödos de på kaffe. Därefter utförde de åtskilliga lekar.

Kl. 7 anlände en manskör från Mölndal, som under anförande af magister Björstedt utförde på ett förtjänstfullt sätt flera fosterländska sånger.

Prosten Lindeberg minde om den tid af föreningens värksamhet, som flytt, framhöll skogens stora betydelse för människan samt riktade några manande ord till barnen att plantera skog och vårda sig om densamma, ty den är äfven ett hem åt de små fåglar, som glädja oss med sin sång. Därefter uttalade prosten Lindeberg ett tack till föreningens ordförande, skollärare J. A. Björklund, för hans 20-åriga värksamhet till skogsodlingens befrämjande.

Redan en skolgosse uppläst: »Akta skogen» af M. Elmblad samt en sång sjungits, framträdde föreningens ordförande och redogjorde för föreningens värksamhet. Han hembar till sist ett varmt tack till föreningens mångårige kassör, landtbrukaren C. Palmdal, som så varmt intresserat sig för föreningens värksamhet.

Efter att barnen blifvit bjudna på kringlor och lemonad tågade de hemåt, glada och nöjda med sin dag. En stor del af de äldre stannade ännu kvar en rätt god stund och belåtenheten med den enkla festen synes ha varit allmän.” (Ur: Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 21 juni 1901)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Digitalt museum: Skogvaktare Aronsons planteringslag på Kattmossen i Altuna i fullt arbete