Paradispostens elfte nummer är utkommet, Sago-Greta svarar redan för omslagssidan, på vilken hon skrivit en näpen liten visa med titeln ”Under parasollen”. In i tidningen fortsättas de långväga breven till Lillebror, Bulles dagbok och naturligtvis även historien om Jannys och Kålles äventyr på utställningen. Musikbladet innehåller en scottish ”Tripptrapp” av Sago-Greta. Sago-Greta börjar också en ny saga med titeln ”Riga Rabels källa”.

Spanjoren och tyskarna i Göteborgs hamn ha nu avgått ”Cataluna” gick redan på söndagskvällen. I går ämnade kryssaren ”Medusa” och de sex torpedbåtarna, som utgjorde första halvflottiljen vid besöket här, hamnen.

Lotsverkets utställning – varmed menas fyren – är föremål för allmänhetens livliga intresse. Bergbanan har befordrat 71,000 passagerare hittills. Man har till och med vissa söndagar registrerat 3,000 passagerare. Den största vindstyrkan sedan fyren uppsattes har varit 18 sekundmeter.

Radio och åskväder.

Ingen människa kan begära att radiokonserterna i Skogsutställningen skola kunna pågå mitt under åskväder som de senaste dagarna. I söndags fick man helt och hållet inställa, men då man gjorde ett försök i går, visade det sig att ovädret var längre borta. Det var till och med möjligt att uppbringa förbindelse med Eiffeltornets avsändningsstation, ehuru musiken blev ganska dålig.

77,000 namnteckningar.

Minnesboken får minst 1,000 namn pr dag. F.n. är man uppe i 77,000 namnteckningar. Under gårdagen inskrevo bl.a. de besökande köpenhamnska stadsfullmäktigeledamöterna sina namn i boken.

Finlandssvenska föreningen Brage besöker Göteborg den 15-18 augusti och har hyrt både kongresshallen och Lorensbergsteatern. Föreningens uppgift är att främja Svensk-Finlands folkkultur. Dess aktiva medlemmar äro fördelade på fyra sektioner av vilka sångkören och danslaget varit de mest framträdande. Sångkören, som f.n. räknar ett 60-tal medlemmar, står under ledning av fil. mag. Otto Andersson, insamlare av tusentals folkvisor och dansmelodier i Svensk-Finland.

En annan sektion som intresserar sig för dramatik, har framfört ett flertal folklivspjäser, bland vilka främst kunna nämnas ”Österbottniskt bondbröllop”, Alex Slottes ”Den stora isoleringen” och Anreps ”Närkingarna”. Föreningens folklivsforskningssektion redigerar Brages årsskrift samt tidningen ”budkavlen”, som utkommer med fyra nummer årligen.

Svenska stadsförbundets tidskrift har till den stundande ”kommunala veckan”, som hålles här i början av augusti, utgivit ett häfte med göteborgsbetoning, återspeglande ett flertal olika grenar av Göteborgs kommunala liv. Häftet, som beräknas kunna bli distribuerat i slutet av innevarande vecka, innehåller artiklar av grosshandlare Axel Carlander ”Något om Göteborgs jubileumsutställning och dess förhistoria”, förste stadsingeniör Albert Lilienberg ”Göteborgs stadsplaner och bebyggande, historik och framtidsperspektiv”, fastighetsdirektör Gärde ”Bostadsfrågan i Göteborg, några anteckningar och reflektioner”, professor Axel L. Romdahl ”Göteborgs stad och den andliga kulturen” och hamndirektör Gotth. Dieden ”Göteborgs hamn”.

Tvåhundra amerikanska turister.

Amerikaångaren ”Araguaya” kommer i kväll hit med omkring 200 turister, som skola bese utställningen. Nordisk Resebyrå är arrangör för resan. Ångaren är en av de största som besökt Göteborgs hamn, och har ett deplacement av 12,000 ton.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 17 juli 1923)

Bilden är hämtad från Ships Nostalgia.

Bilden i sidhuvudet är hämtad ur Göteborgs Aftonblad 17 juli 1923.