”Ruskvädret på lördagen kunde icke avhålla göeborgarna att pr bil eller båt taga sig ut till Torslanda. Redan tidigt på förmiddagen började bilarna sina turer. Omnibussarna vid Gustaf Adolfs torg gingo ut fullsatta med folk, och Steyrbilerna fingo även sin dryga anpart. Något tusental personer voro också vid 2-tiden församlade ute på fältet, som nyfiket skärskådades, varjämte de då och då uppstigande svenska maskinerna blevo föremål för särskilt intresse. Framför restauranten stod väl ett par hundra bilar parkerade, och lika många voro de, som återvände till staden för att föra nya passagerare ut till flygfältet.

Allt efter som klockan började närma sig 4, stegrades publikens intresse och otålighet. Man väntade på den första maskinen i ankomsttävlingen. Väntan blev heller icke lång. Strax före kl. 4 skymtade man en liten mörk prick, som växte och växte, för att slutligen ta formen av ett flygplan. Tävlingsledningens kikare konstaterade snart nog, att det var den ene deltagande svensken löjtnant Söderberg, som skulle bli den förste. En och en halv minut över fyra gick också löjtnant Söderberg ned på fältet, där han vederbörligen gratulerades och fotograferades.

Vid ett samtal meddelade löjtnant Söderberg, att han nog hade kommit precis på slaget fyra, om hans klockor gått lika rätt som hans maskin. Först då han fick se signalraketen gå upp, fick han visshet om, att han icke kommit för tidigt, och då styrde han sin maskin mot flygfältet. I övrigt hade resan gått utmärkt. Maskinen hade arbetat som ett urverk trots den hårda vinden.

Det dröjde icke många minuter, innan man fick se ytterligare fyra maskiner, vilka i tur och ordning landade. Det var holländaren Grasé på Fokker, Thiedemann, Tyskland, på ett Junkers sjöplan, Cobham, England, och Zimmermann, Tyskland. Några minuter senare anlände ytterligare en engelsman, Hammming, på De Havilland. Först framemot halv 6-tiden kom nästa flygare, Bird, England, och man väntade nu endast på löjtnant Kellgren, som företagit den långa färden på Tummelisa. När budskapet ingick från Köpenhamn, att löjtnant Kjellgren här låg först, gladdes man över den vackra prestationen. Man undrade, om han verkligen i den hårda vinden skulle klara sig fram som första man. Först strax efter kl. 6 anlände han. Enligt vad han meddelade, hade han måst gå ned i trakten av Vårgårda för att orientera sig. Det dröjde emellertid icke länge, förrän han åter steg upp och satte kurs på Torslanda, där han blev föremål för livliga ovationer. De officiella tiderna för flygarna voro: Söderberg 4.1.36, Grasé 4.5.31, Thiedemann 4.6, Cobham 4.7.37, Zimmermann 4.10.6, Hemming 4.17.24, Bird 5.20.4, Kjellgren 6.9.31.

Löjtnant Söderberg erhåller alltså som första ankommande flygare 4,000-kr priset men ännu är det icke klart, huruvida han vinner tävlingen. Man väntar på de olika protokollen, varför resultatet kan bli klart först om ett par dagar. Segrare blir den, som har minsta prickbelastningen. Emellertid blir saken i viss mån komplicerad, då ett par av de engelska flygarna inkommit med protester mot starten i Köpenhamn.

I premieflygningen deltogo samtliga startande i ankomsttävlingen med undantag av engelsmannen Bird. Dessutom startade Lier, Norge, Norman Mac Millan, England, Munnich, Tyskland, Schultz, d:o, och ytterligare en tysk, antagligen Bachman. Av dessa ankommo endast Lier och Mac Millan. Schultz förolyckades som bekant, Munnich måste gå ned vid Åskloster i närheten av Varberg, och den tredje, som förde en liten Heinkelmaskin, fick propellerskada i Köpenhamn.

Den holländska eskadern som fem Fokkermaskiner, som på lördagskvällen anlände, åstakom icke så litet förundran bland åskådarna. Den kom i obruten ordning trots den starka blåsten och landade elegant. Från England anlände två flygbåtar med Ais Commodore Lambe som eskaderchef. Dessa gingo in till Nya Varvet.

Kronprinsen inviger veckan

Till söndagens öppningshögtidligheter kl. 2 hade cirka 5,000 personer sökt sig ut till Torslanda i det strålande vädret. Det var liv och rörelse framför restauranten, där en matta ledde upp till verandan. Härifrån skulle kronprinsen förrätta invigningen. Vid 2-tiden trädde kronprinsen jämte prins Carl och övriga kungligheter med uppvaktning ut på verandan. Kamrer Lindholm framträdde nu och gav i ett längre tal en återblick över hur Torslanda flygfält kommit till samt dess betydelse för den kommersiella handeln. Kronprinsen höll ett kort, men kärnfriskt anförande, vari han bl.a. lyckönskade Göteborg till att ha fått till stånd denna idealiska flygplats samt uttalade en förhoppning om att detta skulle utgöra en sporre för många städer i Sverige att följa Göteborgs exempel. Härefter förklarade han flyghamnen öppnad för sitt ändamål.

Omedelbart efter invigningen gingo fem Fokkermaskinerna till väders för tävlan i eskaderflygningen under befäl av löjtnant Veerstegh. Eskadern gick upp i vacker ordning och fullföljde sitt program flott och elegant. Man utförde hjulning, looping och spin, men i övrigt var programmet rätt svagt. Man trodde dock, att den holländska eskadern skulle segra, helst som man icke kände till svenskarnas förmåga i denna gren. På Malmslätt hade de visserligen tränat i både looping, spin och andra halsbrytande saker, men man visste icke, om de nu skulle komma till utförande. Programmet var dock väl valt, även om ordningen i viss mån klickade. Löjtnant Gärdin gjorde dock ifrån sig sin sak bra. Till sist deltog även en svensk marinpatrull om tre maskiner. Svenskarna segrade, med holländarna på andra plats, medan marinpatrullen fick mottaga ett extrapris.

Härefter steg den tyske fallskärmshopparen Hinderlich upp med en svensk maskin för att göra fallskärmshopp med typen »Heinecke». Maskinen steg till 600 meters höjd, då tysken kastade sig ut. Skärmen vecklade efter ett 10-tal meter ut sig, och Hinderlich dalade mot marken. Han drev bakom bergen och ned i dessa. Löjtnant Thörnblad demonstrerade sin typ och hamnade på fältet. Först efter omkring 50 meter vecklade fallskärmen ut sig till följd av ett litet missöde, varför löjtnant Thörnblad kommer att göra om hoppet på torsdag. Bombkastningstävlingen blev icke vidare lyckad. Löjtnant Backman uppnådde bästa resultatet, i det att hans bomber föllo på 11,5 och 14,7 meters avstånd från det uppsatta målet. Den tredje bomben föll emellertid på 85,78 meter från målet, varför slutsumman blev 111,98.

Till sist gick mr Bramson upp med sin lilla maskin och skrev ILUG på himelpällen, ingeniör Fokker demonstrerade sin maskin i nervkittlande konstflygning, varjämte två tyska Junkermaskiner togo med sig passagerare på en tur över fältet. Även luftdroskan från Tingstadsvassen var uppe med passagerare. ” (Ur: Göteborgs Aftonblad 6 augusti 1923)

Bilden i sidhuvudet är hämtad ur Göteborgs Aftonblad 6 augusti 1923.