”Arborefästen å Styrsö gick af stapeln under gynnsamma auspicier. En rätt kylig blåst besvärade oss af all värmen halfstekta människobarn vid middagstiden, och man befarade, att detta skulle menligt invärka på fäststämningen. Men det visade sig icke vara händelsen. Den lilla vackra Kungsparken låg där alldeles skyddad för den friska brisen och tedde sig i sin fästskrud dessutom så förförisk att man ej kunde hålla sig utanför. Vid 4- à 5-tiden samlade sig i en jämn ström en talrik publik, bland hvilken goda vänner och trogna grannar uppenbarligen voro förherskande, något som ju alltid är utmärkande för dessa friluftsfäster, och hvilket förlänar dem en särskildt gemytlig och i öfrigt behaglig prägel.

Arrangemangerna för fästen voro rätt lika dem, som vidtagits af Köpstadsös vänner. Här funnos t.ex. dessa genom färg och fägring så lockande salustånden, vidare dessa olika gyckelstånd, ”gatuförsäljare”, zigenarstånd med förträffligt maskerade nomader, af hvilka en kvinna sjöng förträffligt, en präktig dansbana o.s.v. Rolighetsmakaren å Köpstadsö var här ersatt med en Fia Jansson, hvilken visade sig äga förmåga att kunna både samla folk och roa. Med ett ord: allt var riktigt trefligt.

Angenämnt är också att njuta af Abores mångahanda anläggningar: att beträda dess planteringar, att bestiga dess trappor upp till bärgets ”spets” eller lyssna till de planer till platsens ytterligare förskönande, som föresväfva vederbörande. När man ser och hör allt detta, så förstår man så väl den glädje, en sann Arboresmedlem erfar, då han finner föreningens sträfvande röna uppmuntran. Han ser naturligtvis däri  en erkänsla för hvad som gjorts och en eggelse till nya bragder. Och det förefaller en då så naturligt, att man känt sig manad att å en sten i guldbokstäfver föreviga sin tacksamhet till en af Arbores förkämpar, numera i Norrköping bosatte bankdirektör G. Årre.” (Ur: Göteborgs-Posten 5 augusti 1901)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Strysö Bratten med brygga, varmbadhuset och hotellet 1908.