”Brittiska veckans avslutning. Även under veckans sista dag lade allmänheten i dagen ett mycket stort intresse för den brittiska musiken. På kvällen fingo hästgardisterna åter intaga sina platser på estraden. Kring Kongresshallen, där avslutningsmötet ägde rum, hade stora skaror av skådelystna samlats för att få se en skymt av majestätet och statsministern. Kvällen blev blåsig men inte förty mycket folkrik överallt på utställningen. Fyrverkeriet måste emellertid inställas på grund av stormen.

Brandskyddsföreningens utställning hade i går eftermiddag besök av konungen, som lät demonstrera utställningen för sig och syntes livligt intresserad av de olika anordningarna.

På fiskeriavdelningen har tillkommit en modell av en fiskodlingsanstalt. Utställare är hr Albert Ahlbäck, f.n. föreståndare vid Trollhättans fiskodlingsanstalt. Modellen skildrar en sommarodlingsanstalt och skall helt säkert samla allmänhetens stora intresse.

Intressant flygtävling på ILUG. Som framgår av annons kommer den del av tävlingen i nedkastning av post med fallskärm, vari svenska militärflygare deltaga, att äga rum i dag på Luftfartsutställningens område på Heden kl. 4,15 e.m. Varje deltagare utkastar en fallskärm fästad postsäck från minst 150 m. höjd över målet. Den, vars postsäck faller på kortaste avstånd från målets mitt, erhäller 1:sta pris, den därnäst 2:dra pris etc. Målet, som förlägges till Stora visningsringen, utgöres av ett vitt cirkulärt märke med 3 m. radie. Tävlingen kan noggrant följas från åskådarläktaren på Heden.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 11 augusti 1923)

Bilden i sidhuvudet är hämtad ur Göteborgs Aftonblad 11 augusti 1923.