”Stolparna för ofvanjordsledningarna åt de nya elektriska spårväganra komma att levereras af Wockatz & C:o och Bohus mek. Värkstad.

Wockatz & C:o lämnar Mannesmannstolpar, hvilka komma att användas i stadens intre delar. Bohus mek. värkstad lämnar fackvärkstolpar som användas i de yttre delarna av staden.

Gjutjärnsgarnityren för båda typerna stolpar lämnas af Wilhelmbergs mekaniska värkstad.

De underjordiska kablarna – 41 stora rullar – för de elektriska spårvägarna hafva i dag anländt med ångaren »Drammen» från Köln. Arbetena med deras nedläggande i gatorna komma snarast möjligt att taga sin början.

Grundläggning till kraftstationen afslutas denna vecka. Den har blifvit försenad, genom att man påträffat gamla kajanläggningar under den forna gasvärksbyggnaden. Stenen från dessa gamla kajer har man måst fullständigt upptaga.

Pålningsarbetena äro redan afslutade och betoniseringen pågår som bäst.

Byggmästare Krüger, som uppför kraftstationen, hinner dock, om allt går efter beräkning, få den under tak innan hösten.

Å vagnstallarna och reparationsvärkstäderna, som uppföras vid Stampgatan af byggmästare F.O. Peterson äro grundläggningsarbetena redan i gång och äfven dessa byggnader beräknas komma under tak innan hösten.” (Ur: Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 12 augusti 1901)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Elverkets ångkraftscentral vid Rosenlund, uppförd år 1908.