”Vid Lindholmens mek. värkstad har man dess bättre icke gjort den ledsamma erfarenhet, som så många andra affärer i samma bransch — senast Motala mek. värkstad — fått göra, den nämligen att arbetet icke vill räcka till. Tvärtom har man där haft tillfredsställelsen att se sig allt jämt ha fällt upp att göra.

Härtill har gitvetvis på senare tiden i hög grad bidragit beställningen af de båda pansarbåtarne “Dristigheten“ och “B“. När den i ene af dessa i denna månad skall levereras, har, som förut bebådats, den andre nyss löpt af stapeln. Och vid sidan af dessa stora arbeten har man fått mottaga beställning på en oljebåt om 10,000 pud (cirka 1,600 tons) för Kaspiska hafvet, en beställning, som naturligtvis kommer att ge en längre tids sysselsättning.

Dessutom har man haft godt om reparationsarbeten. Just i dagarne har Göteborgs-ångaren “Skandinavien varit på reparation i lilla slipen (f. d. stora) och i slutet af veckan skall ännu ett par ångare (Flandria och Otis) mottagas för reparation. Äfven framtiden ser värkstadens chef an med bästa förhoppning. Han tror sig icke behöfva företaga någon förminskning i sin till 1,000 man uppgående arbetsstyrka, ej häller, såsom skett vid Motala, inskränka arbetstiden för att få arbete å alla.

Hvad som vid denna affär däremot vållat vederbörande allt större bryderi mången gång är det knappa utrymmet, som är vissa afdelningar tillmätt För att härutinnan råda bot ha beslut fattats att uppföra en ny och och jämförelse betydlig byggnad, som skall in­rymma ångpannevärkstad och kopparslageri. Vändande sin fasad — en för öfrigt mycket vacker sådan — åt älfven, kommer byggnaden att få ett synnerligen förträffligt läge alldeles invid stranden. Den blir 49 mtr lång och 31 1/2 mtr bred samt får tegelväggar samt tak, i två spann, af järnkonstruktion. Maskinerierna bli af modernaste konstruktion och elektriska travershissar skola fullända de mekaniska hjälpmedlen. Byggnadsarbetet, som uppdragits åt byggmästaren F. 0. Petersson, har så till vida redan påbörjats, att man f. n. är i gång med schacktnings- och pålningsarbeten. (Det är dessa arbeten, som vid morgondagens högtidlighet vid varfvet gör utrymmet – för allmänheten ganska begränsadt.) Af den gamla ångpannevärkstaden skall, sedan den nya hunnit fullbordas, beredas ökadt utrymme åt maskinafdelningen. Härigenom blir det möjligt att inom etablissementet utföra äfven större ångmaskiner, något som hittills af utrymmesskäl ej lämpligen gått för sig. Den nya storartade travers-hissen, som funnits använd under byggandet af pansarbåten C., har stått detta första prof med all heder. Genom sin stora arbetsförmåga och mångsidighet vorden allt mer uppskattad, kan den nu sägas ha blifvit omistlig.

Under de senaste dagarne har man inom värkstaden koncentrerat det mästa arbetet på, att få allt klappadt och klart till morgondagen, något som också lyckats öfver förväntan. Redan i går var man så godt som färdig för den stora afstaplingen. Endast sista handen behöfde läggas vid “bädden“ under det väldiga skrofvet samt vid en del dekorationsarbeten vid uppgången till och å den för dagen enkom uppförda ”kungsbryggan“.” (Ur: Göteborgs-Posten 13 augusti 1901)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Sjösättningen av pansarskeppet Njord vid Lindholmens varv 1898-04-20.