”Flygmaskinen, »den enda i sitt slag», som förevisats i vårt land och som i går skulle gå till väders å Lorenzberg, visade sig onekligen vara i sitt slag egendomlig: han icke blott icke rörde sig ur fläck, han gjorde ej ens något försök därtill. Det lärer ha »fattats något», sades det man och man emellan. Missnöjet bland publiken, som betalt den dryga inträdesafgiften af 1 kr., var stort, och man lät oförblommeradt förstå – med rätt eller orätt må lämnas därhän –, att skoj vore med i spelet. Emellertid fingo de skådelystna en oväntad ersättning däri, att de fingo se hr Damm med tvänne ledsagare lyckligt och väl stiga upp i en ståtlig ballong, som sänkte sig vid Kärralund i närheten af Delsjön.” (Ur: Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 14 juni 1883)

Annonsen i sidhuvudet är hämtad ur Göteborgs-Posten 13 juni 1883.