”Till Poliskammaren!

När skall ändtligen äfven i Göteborg påbjudas, att droskor vid inträdande mörker skola hafva lyktorna tända? Det måste väcka största förvåning, att detta ej redan för länge sedan skett, hälst det icke torde finnas en enda större stad, hvarken i utlandet eller här i riket, där ej noggrann kontroll hålles härutinnan. Jag har själf varit vittne till, huru strängt droskkuskarne i Stockholm iakttaga dylikt påbud och vid börjande av skymning icke anträda en körning, innan lyktorna å droskan behörigen tändts.

Göteborgare.” (Ur: Göteborgs-Posten 31 augusti 1901)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Kungsportsplatsen västerut mot Kungstorget och Saluhallen. Framför Kopparmärra syns en en droskstation för hästar. Droskhästarna har troligen en vattenho de dricker ur.