”Museets kanske största attraktion, den stora hvalfisken, har i dag på morgonen börjat öfvergifva sin gamla bostad för att inflytta i en större och mera modärn i naturhistoriska museets nybyggnad i Slottsskogen.

Flyttningen vållar naturligtvis mycket besvär. Man har måst taga upp ett större hål i museets vägg åt gården, hvarjämte portgången åt Köpmansgatan utvidgats. Hvalen själf har söndertagits i fyra delar som en efter en forslas ut för att köras bort till Slottsskogen.

Flyttningen började som nämnt i dag vid tiotiden, och den torde taga en tid af en à två dagar i anspråk. Naturligtvis väckte den sällsynta anblicken af en flyttande hvalfisk berättigat uppseende på gatorna.

Museets öfriga naturhistoriska samlingar komma först efter en längre tid att transporteras till sin nya bostad ute i Slottsskogen.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 31 oktober 1923)

Bilderna i dagens inlägg är hämtade ur Göteborgs Aftonblad 31 oktober 1923.