”Mera än alla tidigare utställningar måste den stundande stora nordiska trädgårdsutställningen anses vara beroende av väderleken. Och väderleken har inte varit den bästa för dessa expositioner. Ändock kan man emellertid konstatera i förberedelsernas sista timmar anslutningen blivit större än man just på grund av det dåliga vädret vågat hoppas. Förklaringen ligger i att flertalet utställare äro trädgårdsmästare som med tekniska hjälpmedel varit i stånd övervinna de ogynnsamma följderna av den dåliga väderleken. Detta gör också att femte nordiska trädgårdsutställningen övervägande blir en blomsterutställning.

Sverige, Norge och Danmark äro som bekant utställningens huvudutställare, varjämte utomskandinaviska länder inbjudits deltaga med trädgårdsalster, som ej varit i handeln eller blivit utställda före den 1 januari 1920.

Bland utställningens många avdelningar torde allmänheten särskilt få anledning intressera sig för de, som omfatta krukväxter, avskurna blommor i glas, binderier och blomsterarrangemanger, frukt, packad frukt, köksväxter, fröer, plantskoleartiklar, ritningar, konserver, industri, växtpatologi m.fl.

Utställningen skall tydligen domineras av krukväxter, men avdelningen ’avskurna blommor’ blir ändock synnerligen välförsedd. Inom denna deltager bl.a. Danmark med en praktfull samling avskurna nejlikor. ’Avskurna blommor’ blir inrymd i f.d. bilutställningens restaurang och stadsbyggnadsutställningens avdelning för kyrkor – och trädgårdar. Till gruppen för köksväxter är också anslutningen stor och man kan med bestämdhet vänta att danskarna här skola visa prov på sin berömda köksväxtodling. Plantskolorna bidraga med barrträd, fruktträd, bärbuskar och avskurna rosor från friland.

Hallen närmast Kullagers utställning i Exporthallen blir upptagen av trädgårdsarkitekternas ritningar och modeller. Den öppna triangeln närmast Skånegatan disponeras för de större trädslagen. Den som haft privilegiet att redan fått kasta en blick inom portarna för utställningen skall ha sett hur på en av de öppna gårdarna ett stenparti anlägges för perenna växter.

I en av loggiorna gives plats för utställningen av konserver. Bland utställarna inom avdelningen ’växtpatologi’ äro att nämna Kungl. Lantbruksstyrelsen, statens köksväxtförsök vid Alnarp, Sveriges dendrologiska förening m.fl.

Den stora f.d. bilsalen blir, som förut framhållits, en enda stor trädgård och besökarna från automobil- och stadsbyggnadsutställningen skola med knapp nöd komma tt känna igen sig. Rabatterna, som börjat anläggas, bli av torvmull. Alla gångar skola fyllas med sand. Två stora bassänger bli också arrangerade i stora salen, en i svenska och en i danska avdelningen. Från den svenska kommer en mäktig vattenkaskad att stiga mot höjden. Danmark ämnar i sin bassäng exponera ett stort antal vattenväxter.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 18 september 1923)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Bild från utställningsområdet: Vid Näckrosdammen.