”I morgon utsläppes i marknaden första häftet af det illustrerade praktvärket ”Göteborg i äldre och nyare tid”, hvaraf profhäftet för omkring en månad sedan utkom. Arbetet utgifves på Wald. Zachrissons förlag härstädes och redigeras af Göteborgs musei ombudsman, kammarherre Carl Lagerberg.

Under det att litteraturen angående Göteborg, dess historia och topografi, dess kommunala och kommersiella lif ingalunda kan sägas vara torftig och särskild på senaste tiden riktats med ett par synnerligen gedigna publikationer, har däremot bristen på en i bilder samlad, systematisk framställning af rikets andra stad varit så mycket mer kännbar. År 1859 utkom emellertid på Meyer & Kösters förlag härstädes ett dylikt illustrativt arbete med titeln: ”Göteborg och dess omgifningar, framställdt i taflor”. Vi ha velat erinra om detta värk, enär detsamma, särskildt i betraktande af den tidens mindre fullkomliga framställningsmetoder, väl förvarar att äfvenledes betecknas som ett praktvärk. Bilderna, ritade efter naturen och reproducerade delvis i färgtryck, äro helt utmärkta och gifva en förträfflig föreställning om stadens dåvarande utseende, dess gator och torg, interiörer af kyrkor och offentliga lokaler samt närliggande egendomar, kyrkor, fabriker m.m. Detta, som det vill synas tyvärr föga spridda och nu väl halft förgätna bildvärk är icke minst värdefullt genom den till taflorna fogade texten, hvilken är återgifven på svenska, tyska och engelska samt utmärker sig för grundlighet och sakkunskap. Till stor del är denna tex författad af ingen mindre än Viktor Rydberg, som försett de ofta synnerligen fint utförda och stämningsfulla iblderna med i kåserande stil hållna, stämningsfulla skildringar, hvilka tydligt röja den då helt unge författarens om ock ännu något famlande, så dock redan till sin riktning stadgade, dikteriska skaplynne.

Emellertid visar oss detta arbete endast huru Göteborg tedde sig vid midten af förra århundradet, medan hr Lagerbergs nya värk lämnar en intressant framställning i bild af huru staden under tidernas lopp omgestaltats och utvecklats. Häri ligger det största värdet hos ”Göteborg i äldre och nyare tid”, som i detta afseende väl må sägas vara i sitt slag enastående, om man frånser Erik Dahlbergs Suecia Antiqva et Hodierna, hvilket storartade klassiska värk dock som bekant har en vida mer omfattande karaktär. Allt erkännande måste skänkas hr Lagerberg så väl för den goda idén att sätta samtid och eftervärld i tillfälle att på detta åskådliga sätt studera utvecklingsfaserna under ett längre tidsskede af Göteborgs stads yttre fysionomi, som äfven för den tilltalande form hvari han lyckats lösa denna sin uppgift. Att samlandet af alla gamla bilder af Göteborg, hvilket måst föregå arbetets utgifvande, af honom kräft mycken flit och möda, inses lätt, och den bifogade texten, som afser att i koncentrerad form lämna endast det väsentligaste, förklarande tillägget till illustrationerna, har nog, äfven den, tagit både tid, noggrannhet och god urskiljning i anspråk.

Klart är, att på ett arbete som detta, hvilket dessutom vill göra skäl för benämningen parktvärk, ställas stora anspråk i fråga om det tekniska och konstnärliga utförandet. Och stora anspråk ha i dessa afseenden här också blifvit tillfredsställda. Waldemar Zachrissons boktryckeri har redan en längre tid stått i främsta ledet bland svenska anstalter på reproduceringskonstens område, och det prof, som i föreliggande arbete lämnas på insikt och skicklighet, är värkligen mycket vackert. Värket i sin helhet kommer att innehålla omkring 500 enligt förnämsta arbetsmetod utförda reproduktioner af fotografier, tagna dels efter kartor; målningar, laveringar, gravyrer och andra afbildningar från äldre tid, och utmärkas af stor finhet i tonen samt klarhet och omsorgsfullhet i detaljerna.

Det nu färdiga första häftet motsvarar fullt ut de förväntningar, man med anledning af profhäftet hade skäl att hysa. Å första sidan meddelas, att arbetet med nådigt tillstånd tillägnas hans majestät konung Oscar II, och följande blad visar under en lagerprydd kunglig krona de fint utförda porträtten af Gustaf II Adolf och Oscar II, till hvilka texten endast består af tre, visserligen mycket innehållsrika erinringarne, att Göteborg grundades under konung Gustaf II Adolfs regering, bibehöll samma råmärken under närmare tvåhundrafemtio år samt mångdubblade sitt stadsområde under konung Oscar II:s regeringsår.

Häftets innehåll i öfrigt är mycket intressant. Sålunda får man bl.a. se en medaljvy af gamble Gotonborg, som var beläget på Färjenäs ägor å Hisingen, dit den af kung Gösta på södra älfstranden anlagda Älfborgsstad, sedan den upprepade gånger sköflats af danskarne, flyttades år 1603 af Karl den IX. Vidare har man tillfälle att studera plankartor öfver Göteborg 1644 och 1690 samt bilder af den vackra Kungsporten, som var belägen ungefär midt på nuvarande Kungsportsplatsen, samt Drottningporten, som var uppförd på platsen mellan Hotell Eggers och Göta källare. Slutligen se vi extriörer och planritningar af skansarne Lejonet och Kronan från olika tidsskeden samt en vy efter Dahlbergs Suecia antiqua af Göteborg från öster vid slutet af 1600-talet, allt åtföljt af en trots den hopträngda formen upplysande och underhållande text.

Det är ett nöje att se dylika framställningar från forna dagar, och de äga i och för sig värde, såsom bevis på, huru långt vi här i Sverige hunnit följa med den storartade och rastlöst fortskridande utvecklingen inom denna konstindustri. Fotografierna, hvilka naturligtvis äfven till stor del äro tagna direkt efter naturen, äro i allmänhet utförda af hoffotograf Aron Jonason och G. & H. Hasselblad härstädes, hvilka äfvenledes väl förtjäna sin del af lofordet för ett så lyckadt slutresultat af det samfälda arbetet.

Kort sagdt: ”Göteborg i äldre och nyare tid” är till stor heder för alla dem, hvilka bidragit till dess fullbordande, och det populära historiskt-topografiska arbetet skall utan tvifvel mottagas med intresse icke blott inom Göteborgs samhälle utan äfven i vida kretsar inom landet, där man älskar kulturhistoriska studier. Att praktvärket skall vinna stor spridning, torde ej häller vara tvifvel underkastadt, då subskriptionspriset är satt så lågt som till 50 öre per häfte. Hela arbetet är ämnadt att omfatta 25 häften och utkommer under loppet av 2 år med ett häfte i månaden.” (Ur: Göteborgs-Posten 19 september 1901)

Bilden i sidhuvudet, liksom den nedan, är hämtade ur Lagerberg, Carl, Göteborg i äldre och nyare tid: bilder, Zachrisson, Göteborg, 1902.