”Ett remarkabelt besök får Göteborg om måndag, då ett 30-tal medlemmar af den bekanta tyska föreningen ”Concordia”, som värkar för åtgärder till arbetarklassens fromma, hitkomma för att studera hvad Göteborg i den vägen har att uppvisa. Bland resenärerna befinna sig en del representativa män från olika delar af Tyskland med föreningens ledare, geheimer oberregierungrath i preussiska ministeriet för handel och industri d:r Jul. i spetsen. En komité af framstående män i vårt samhälle har bildats för att här taga främlingarna om hand. De hitkomma kl. 6,40 på måndagsaftonen och begiva sig då till Hotell Eggers, där middag intages och där ”einezwanglose Zusammenkunft” senare på aftonen är anordnad. Därvid kommer en göteborgare att för främlingarne hålla föredrag om ”Göteborgssystemet”.

På tisdagen besökas utskänkningsbolagets lokaler, folkbiblioteket och arbetareföreningen m.m., och på aftonen är subskriberad supé anordnad för främlingarna å Coldinuordens restaurant. Anteckningslistan för deltagande däri utlägges i dag på Gumpertska bokhandeln. På onsdagen fortsätta tyskarne sina studier och taga Carnegieska brukets arbetarebostäder samt arbetarebostäderna i Haga och Annedal i betraktande. Det är äfven meningen att en utflykt skall på onsdagen företagas till skärgården eller Trollhättan. På torsdags morgon upplöser sig sällskapet, hvarefter en del reser hem till Tyskland medan de öfriga komma att besöka andra orter i vårt land.” (Ur: Göteborgs-Posten 20 september 1901)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Dicksonska stiftelsens hus.