”Den komité som tillsatts af bidragstecknarne till hedrande af S.A. Hedlunds minne har angående den beslutade bysten öfverlagt med skulptören Christian Eriksson och därefter gått i författning om förstorande af Per Hasselbergs byst af S.A. Hedlund till 1 ½ gång naturlig storlek. En afgjutning af nämda byst, hvilken som bekant befinner sig å Göteborgs museum, är redan gjord och sänd till Paris där förstoringen skall värkställas. Den nödiga retuscheringen skall därefter utföras af hr Christian Eriksson.

Komiterade, som anse att det på samma gång skulle vara en skyldig tacksamhetsåtgärd åt den bortgångne, om Göteborg så högt förtjänte mannens minne som en prydnad för staden, om bysten finge uppsättas i stadens allmänna planteringar, anhålla, som vi förut omtalat, att stadsfullmäktige ville besluta bystens uppställande i planteringen söder om Nya Allén samt att grundläggningen under postamentet måtte bekostas af staden.” (Ur: Göteborgs-Posten 10 december 1901)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Byst av S.A. Hedlund, samma modell finns gjuten i brons: GM:29540:2. Det är också samma modell som står på Vasagatan 2a vid Haga Kyrkoplan. Den bysten stod fram till 1924 på Göteborgs Museums gård.