”Byggnadsnämnden har godkänt förslag till stadsplan för ett område norr om Härlanda Tjärn, omfattande 120 radhusenheter och 380 villor för en beräknad folkmängd av cirka 2.500 personer. Förslaget, som utarbetats av arkitekt Olaf Gottowt, följer samma moderna principer som det nyplanerade Guldhedsområdet med en stor matargata genom hela det i skilda bostadsgrupper uppdelade området.

Förutom ett affärscentrum i stadsdelens mitt, där en skola och en lekstuga har föreslagits, har matvaruaffärer inplacerats i de olika bostadsgrupperna.

I stort sett är detta det sista större område, som gränsar mot fritidsområdena kring Delsjön och Härlanda Tjärn och som ansetts böra bebyggas. Området, som begränsas i söder av bergspartierna norr om Härlanda Tjärn, i väster av Renströmska sjukhusets område och i öster av vägen mellan Fräntorps Egnahemsområde och Härlanda Tjärn, utgöres huvudsakligen av skogsmark och inslag av berg. Det är således en mycket naturskön plats, dit många kommer att känna dragning.

Området har planerats med huvudtillfart från Torpagatan, varifrån en punkt omedelbart öster om Vidkärrs barnhem en matargata framdragits genom området. Denna går först söderut, svänger sedan i en båge mot öster och fortsätter därefter i en tämligen rak sträcka fram till vägen mellan Fräntorps Egnahemsområde och Härlanda Tjärn. Gatan får en sju meter bred körbana och gångbanor på vardera 1 ½ meter. Den blir helt fri från tomtutsläpp, och i korsningarna till bostadsgatorna har busshållplatser förlagts. Bebyggelsen är uppdelad i grupper, skilda åt av grönbälten, som förmedlar kontakten med den omgivande terrängen och i vilka lek- och bollplaner skall förläggas. Dessa grönbälten kommer även att få tjäna för genomgångstrafik till fritidsområdena vid Härlanda Tjärn och Delsjön för de boende inom angränsande bebyggelse.

Väste om områdets centrum skall fem 2-vånings lamellhus uppföras, vilka troligen blir pensionärshem. Övervägande delen såväl villor som radhus föreslås få uppföras i två våningar. Med garage är det väl sörjt i förslaget och likaså, vad det gäller parkeringsplatser.” (Ur: Arbetartidningen 22april 1948)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Rödvedsgatan.