”Stadsfullmäktiges låneberedning förslår att till täckande af stadens sväfvande skuld å hela kostanden för spårvägsanläggning, hela räntan för slakthusanläggningen samt anslaget till nybyggnad för slöjdföreningens skola m.m., tillsammans kr. 6.358,70:84, äfvensom till andra utgifter, som afse samhällets gagn under en längre framtid, skall för stadens räkning och mot dess obligationer med tillhörande räntekuponger upptagas ett amorteringslån till nominelt kapitalbelopp af högst 10 millioner kronor, stäldt till återbetalning under en tid af 40 år och löpande med högst 4 procents ränta, att halfårsvis erläggas.

Under förutsättning, att stadsfullmäktige nu fatta beslut om ett nytt amorteringslån för staden och ett dylikt beslut blifver af k.M:t faststäldt, hemställer beredningen, att stadsfullmäktige redan nu välja en delegation af fem ledamöter och två suppleanter, med bemyndigande för denna delegation att med stadsfullmäktiges rätt och å deras vägnar besluta, huruvida lånet skall uppläggas till det högsta af k.m:t tillåtna belopp eller därunder samt underhandla om lånets upptagande och, därest och när delegationen så finner lämpligt, afsluta detsamma, allt i enlighet med flertalets inom delegationen mening.” (Ur: Göteborgs-Posten 19 mars 1902)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Vy, mot norr, över Göteborgs slakthus från 1903. Detta var Sveriges första kommunala slakthus, med marknadshallar, slakthallar, administrationslokaler, restaurang och bostäder.