”Vid Göteborgs allmänna fastighetsägareförenings sammanträde i går lämnades redogörelse för det resultat, hvartill den af föreningen tillsatta elektricitetskomitén kommit.

Det hade visat sig, att de nuvarande elektriska belysningsbolagen bestämdt vägrat att medgifva någon nedsättning i nu gällande belysningspris utom för s.k. trappupplysning, och detta endast i fall att särskilda mätare insattes, i följd hvaraf den möjliga vinsten torde blifva ringa eller ingen; man att konkurrens möjligen kan komma att uppstå, föranledande billigare belysningspris, därest ström kan erhållas antingen från kraftanläggningen vid Lilla Edet eller från stadens belysningscentral, såvida en dylik kommer till stånd.

Det sistnämda ansåg sig komitén kraftigt böra förorda och förmenar, att fastighetsägareföreningen i sinom tid, och säkerligen lämpligast under innevarande höst, därom bör göra framställning till styrelsen för Göteborgs stads spårvägar. Endast under den förutsättningen, att en dylik stadens belysningscentral kan komma att anordnas – hvilket man vid kraftstationens planering tänkt sig möjligheten af –, finner komitén lämpligt att föreslå åtgärder rörande stadens indelande i belysningsdistrikt.

Komitén, som utgjorts af hrr C.E. d’ Orchimont, Bror von Matérn, Axel Ankarcrona, C.R. Prytz och Axel Ramm, fick röna allmänt erkännande för det sorgfälliga sätt, hvarpå den skött sin uppgift. Komitén skall fungera tills vidare.

Till slut lämnade kapten von Matérn några uppgifter om Nernstlampan, hvilken han väntade skulle, ytterligare fulländad, uttränga den gamla glödlampan.” (Ur: Göteborgs-Posten 20 mars 1902)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Digitalt museum: Enligt bilagan är lampan av en ovanlig typ.