”April månad har äfven i år häfdat sitt gamla rykte för nyckfullhet och ostadighet i väderleken. Nätterna hafva visserligen hittils varit så kalla, att en isskorpa bildat sig å vattnet, men dagarne hafva varit serdeles vackra och vårlika med en temperatur vid middagstiden af öfver 11 till och med öfver 12 graders värme. Ännu i Onsdags midt på dagen hade vi nära 9 grader varmt, men termometern sjönk hastigt på e.m. och stod kl. 9 på aftonen blott ½ grad öfver fryspunkten. Samtidigt började under snöyra en ganska försvarlig blåst, hvilken mot natten ökade sig till verklig storm, så att takpannor af densamma sletos från tagken. I går lade sig dock stormen, men luften var ovanligt kall och skarp; man kunde förutse ett snöfall och ett sådant inträffade äfven, i det snö föll till flera tums djup. Det torde ännu vara mycket ondt uppe i de gråmulna molnen, som skall ned, förrän vi kunna hoppas få ordentligt vårväder; men landtmannen gnuggar förnöjdt sina händer, och säger med Bondepraktikan ”Aprilsnö är fåragö”, och då får väl vi stadboar tåligt fördraga obehaget.

Stormen har dock troligen vållat åtskilliga olyckor till sjös. Det har i dag berättats att ett fartyg skall hafva strandat vid Winga, men närmare underrättelser saknas. En från Trollhättan med plank kommande båt blef natten till i går vid ett-tiden utanför Sänkvarfvet förfylld med vatten.” (Ur: Göteborgs-Posten 20 april 1860)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Blyertsteckning från 1850 med vita och svarta fält som eventuellt består av krita eller akvarellfärg.