”Ellen Keys föreläsning i går afton å Handelsinstitutet hade samlat en ganska talrik publik af hvilken herrarne utgjorde ett försvinnande fåtal. Ämnet var »om lefnadskonst och en lefnadskonstnär.»

Det var »lefnadskonstänren», friherrinnan M. von Meysenburg, som fick tjäna till att belysa och nästan helt och hållet fylla ut aftonens program. Och onekligen var det ju en bekanskap att göra för den som icke redan kände »lefnadskonstnären» Frih. Von M:s lif och verksamhet, hvarigenom hon praktiskt ville visa sina medsystrar »konsten att lefva lifvet», äro ju något i sig själf ganska tilltalande, men i fröken Keys föredrag, som flöt fram entonigt och färglöst och där intresset hos publiken nog mera hölls vid makt af föreläserskans person än tal, kom detta icke fullt till sin rätt.

Summan af föredraget var att för kvinnan »konsten att lefva lifvet» låge däri, att hon med de materiel som lifvet erbjuder skulle söka att utveckla sin egen personlighet genom att helt egna sitt lif åt frihetens rättfärdighetens och solidaritetens sköna idéer.

Talarinnan helsades efter föredragets slut med en liten applåd.

I afton kl. 7 e.m. håller fröken Key å samma lokal sitt andra föredrag, hvilket handlar om »det tredje riket».” (Ur: Göteborgs Aftonblad 19 april 1902)

Bilden i sidhuvudet: Av Hanna Pauli – Eget arbete, Boberger, 2013-01-31 13:22:00, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=24369466