”Direktör Ernst Andrées inomm stadsfullmäktige väckta förslag om förbättrade anordningar för fiskförsäljningen blef som förut nämts remitteradt till hälsovårdsnämnden för yttrande. Nämndens utlåtande är nu afgifvet och har följande lydelse:

Motionären föreslår bl.a. att hälsovårdsnämnden måtte förordna det all torgförd fosk skall vara slaktad, lefvande eller isad då den till salu utbjudes. Ehuru det naturligtvis vore önskvärdt att sådana anordningar vidtoges, att fisken skulle hitföras och här förvaras lefvande samt att, där så icke skedde, den genom att slaktas och isas bevarades i möjligast färskt tillstånd, anser nämnden att föreskrifter därom från hälsovårdssynpunkt sedt hvarken äro nödvändiga eller lämpliga, då äfven annan fisk kan vara till människoföda fullt tjänlig samt det i hvarje fall skulle vara omöjligt att kontrollera, huruvida fisken blifvit slaktad. En föreskrift om att fisken skulle slaktas kunde dessutom icke efterkommas beträffande fisk, som fångas med vad, särskildt hvad sill beträffar.

Å andra sidan måste, säger hälsovårdsnämnden, erkännas, att mycket kan och bör göras för en bättre behandling af den fisk, som här torgföres, och att gällande bestämmelser rörande försäljning af färsk fisk härstädes icke äro tillfredsställande. För närvarande gäller härom endast hälsovårdsstadgans omnämnda föreskrift, att födoämnen, som till följd af förskämning eller af annan orsak äro skadliga för hälsan eller otjänliga till människoföda, icke må i stad till salu hållas eller för sådant ändamål dit införas. Däremot innehålla de af k. befhde i länet fastställda, särskilda föreskrifter i afseende på den allmänna hälsovården i Göteborg icke bestämmelser rörande försäljning af färsk fisk. Hvad dessa särskilda föreskrifter innehålla beträffande försäljning af kött, torde emellertid i allmänhet lämpligen kunna tillämpas jämväl i fråga om försäljning af färsk fisk. Frågan om ändring af föreskrifterna i sådant syfte har under sislidet år varit på tal inom nämnden, men enär nämda föreskrifter inom kort måste undergå en väsentlig omarbetning vid införandet av härstädes af obligatorisk köttbesiktning och slaktning, ansåg nämnden sig icke då böra  väcka förslag därom, och till stadsfullmäktige öfverlemna ett detaljeradt förslag om ändring af berörda föreskrifter. Vid det tillfälle, då nämnda fråga var på tal inom nämnden, beeslöt denna att såsom en provisorisk åtgärd genom anslag vid härvarande fiskförsäljningstorg varna allmänheten för att för tvättning af fisk använda kanalvatten, och torde ett uttryckligt förbud härför äfvenledes sedemera böra meddelas.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 18 april 1902)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Kommers vid Fiskekajen.