”Af förekomne anledningar har Herr Landshöfdingen och Magistraten velat erinra om föreskriften i kungörelsen den 17 Juni 1831, att den, som vid afhämtning af gödsel från staden och förstäderna begagnar otät kärra eller vagn, eller och laster på sådant sätt, att spillning sker å gata, gör sig förfallen till vite af fem Riksdaler Riksmynt, hvarjemte, med ändring af stadgandet i samma kungörelse, att hämtning och körning af gödsel härstäades under den varmare årstiden icke må ega rum efter klockan 6 om morgonen och före klockan 8 om aftonen; Herr Landshöfdingen och Magistraten funnit nödigt förordna, att gödsel i staden och dess förstäder, undantagne de trakter af tolfte roten, som äro belägne utanför Svingeln och vägen till Underås bro, icke må lastas före klockan 8 om aftonen eller forslas efter klockan 7 om morgonen eller före klockan 9 om aftonen under tiden från den 15 Maj till den 1 September, samt att vid forsling i staden och förstäderna alltid skall iakttagas, att hvarken med sålunda lastadt fordon uppehåll sker å gata, väg eller allmän plats, då giltigt hinder för fortkomst icke förefinnes, eller farkost, som för forslingen begagnas, förblifver liggande i kanal, hamn eller vallgraf längre tid, än som lastningen erfordras; kommande förbrytelse mot hvarje sålunda meddelad föreskrift att straffas med böter, fem Riksdaler Riksmynt.

Göteborg den 4 Maj 1860.

Poliskammaren.” (Ur: Göteborgs-Posten 11 maj 1860)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Digitalt museum: Körning med gödselkärra.