”Prosten Lindeberg i Fässberg umgås, som bekant, med planen att upplåta ett af honom nyligen inköpt, mellan Göteborg och Mölndal beläget jordområde af två millioner kvadratfot till en stor egnahemskoloni. Hvarje tomt skulle omfatta 5,000 kvadratfot. Ehuru planen ännu befinner sig i förberedande stadium och underhandlingar hittills drifvits endast under hand, har den lyckats tilldraga sig rätt stort intresse. Ej färre än ett hundratal personer från Göteborg och Örgryte ha hos her L. anmält sig som spekulanter på tomter. Men också måste man medgifva, att projektet äger många lockelser. Kolonien skulle få ett förträffligt läge å sluttningen mot Mölndalsån, jordmånen är utmärkt, vattentillgången riklig o.s.v.

Sedan prosten Lindeberg ändtligen fått jordområdet vederbörligen behandlat af landtmätare och en del förslagsritninger m.m. hunnit upprättats, hade han till i tisdags afton sammankallat sina tomtspekulanter tillmöte i Krokslätts skolhus för att redogöra för, hur saken stode f.n. Ägoområdet vore nu ändtligen styckadt af landtmätare, men svårighet hade yppat sig att få jorden, som är utarrenderad till nästa vår, disponibel. Emellertid hade det lyckats prosten att träffa en sådan öfverenskommelse med arrendatorn, att ett 50-tal tomter kunde vara disponibla när som hälst. Priset på dessa måste dock ställas något högre – 500 kr. pr stycket – än för de öfriga. Men då skall jord till vägar och gator upplåtas gratis och en bro byggas. Enligt infordrade kostnadsförslag skulle ett hem med 5,000 kvadratfots tomt och bostadsbyggning i två våningar kosta omkring 3,600 kronor. Men hur skulle man kunna skaffa sig nödigt kapital? I afvaktan på statsanslag borde man bilda föreningar och genom dessa söka få pängar å någon bankinrättning. Enligt hvad förslagsställaren erfarit hade man god utsikt att på denna väg nå sitt mål. Förslag till stadgar för en dylig förening hade af prosten redan utarbetats. Efter en stunds resonemang, hvarunder prosten L. besvarade en del till honom ställda frågor, antecknade sig några och 20 personer för bildandet af en Egnahemsförening.” (Ur: Göteborgs-Posten 10 maj 1902)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Digitalt museum: Första huset på Solängen, Solhemsgatan 22, 1910-tal. Huset byggdes av Oskar Börjesson och fru, omkring 1910.