”För de blifvande nybyggnaderna å kvarteret vid Vasagatan mellan Teater- ochChalmersgatorna har nu en del afrödjningarbeten å tomterna värkställts. Åt Vasagatan skall det nya konstslöjdsmuseet som bekant ha sin hufvudfacad och åt Kristinelundsgatan slöjdföreningens skolas nybyggnad. För den senare har nu lektor Hans Hedlund med ledning af pristäflingsresultatet utarbetat ritningar, som af byggnadskomitén inlämnats till stadsfullmäktige för pröfning och godkännande. Beträffande kostnaden för byggnadens uppförande och inredning har komitén från byggmästarefirman F.O. Peterson & Söner mottagit erbjudande att uppföra huset i enlighet med de uppgjorda ritningarna för 225,000 kr. Till denna summa skulle, beräknar komiterade, komma diverse utgifter å tillsammans 56,000 kr., däraf för belysning, värmeledning och inredning 42,000 kr. Då för byggnaden lämnats ett anslag af 285,000 kr., återstå således för oförutsedda kostnader 3,500 kr. Komiterade förbehlla sig bemyndigande att beträffande ritningarna vidtaga de förenklingar eller ändringar som på grund af blifvande entreprenadanbud möjligen kunna blifva nödiga för att hålla kostnaderna inom det lämnade anslaget.

Slöjdföreningens nuvarande byggnad kommer som bekant att tagas i anspråk af Chalmerska institutet. Ännu ett läsår kommer undervisningen att fortgå i de gamla lokalerna som hittills, men under det därpå följande är det meningen att slöjdföreningens skola skall inflyttas i den nya byggnaden.” (Ur: Göteborgs-Posten 9 maj 1902)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Chalmersgatan från söder vid Kristinelundsgatan, 1908.