”Telefonen, denna nutidens vackra uppfinning, är på väg att göra sitt inträde äfven i Göteborg.

Såsom förut blifvit omtaladt har ett bolag, ’International Bell Telephon Comp.’, hos stadens myndigheter begärt koncession om anläggning och begagnande af telefonledning härstädes, en koncession, ’med andras uteslutande’ för en tidrymd af 30 år.

Stadskamrerarekontoret har tillstyrkt ansökningen under vissa, närmare formulerade villkor, hvaribland koncessionstidens inskränkning till 15 år, och drätselkammaren har förenat sig dermed, dock med tillägg, att bolaget borde, såsom säkerhet för villkorens fullgörande samt för de kostnader, hvilka i följd af telefonanläggningen eljest kunna för staden uppstå, nedsätta ett belopp i penningar eller godkända värdepapper af 5,000 kr. – Saken skall derpå förekomma till afgörande hos hrr stadsfullmäktige.

Härvid bör erinras, att sådan koncessioner ’med andras uteslutande’, d.v.s. med monopol, bör aldrig lemnas, så vida de icke äro absolut nödvändiga för att få ett nyttig företag till stånd. En sådan nödvändighet föreligger, efter hvad vi sport, icke här, och icke heller har telefonanläggningen i Stockholm berott på någon koncession med andras uteslutande. Vi föreställa oss sålunda, att hrr stadsfullmäktige icke skola gå in på detta förslag, hvilket för den tid koncessionen afser utesluter all täflan. Deremot bör man lemna alla de medgifvanden i öfrigt, som kunna underlätta företaget, hvilket utan tvifvel skall blifva för affärsverksamheten i Göteborg af största gagn.

Erfarenheten i hufvudstaden, att ej tala om en mängd utländska städer, vitnar tydligt härom. Och att man äfven i Göteborg uppskattar fördelarne af detta nya kommunikationsmedel, det bevisas deraf att inom helt kort tid mellan 20 och 30 handelshus tecknat sig för deltagande i den samfällda telefon-ringen, hvarför utan en och annan anlagd egna sådana ledningar.

Och när blott början blifvit gjord, skola allt flere deltagare tillkomma, enär fördelen ligger deri, att kretsen, eller ringen, består af så många medlemmar som möjligt, i det att hvarje deltagare dermed vinner tillfälle att meddela sig med allt flere personer.

Utom för de stora affärshusen, dit vi ock räkna bankerna, har saken betydelse för hoteller, hyrkuskverk, m.m. I stället för budskickning, sänder man per telefon beställning å rum, vagn, m.m. Mångfaldiga förfrågningar göras härmed från det ena kontorsrummet till det andra, som eljest måste göras genom personliga besök. Äfven mycken brefvexling torde kunna inbesparas.

Att saken sålunda är allmännyttig, ja förträfflig, lider väl intet tvifvel, och då kommer den också helt visst att röna framgång i hvarje stad, der man förstår att uppskatta de fördelar, som här erbjudas.” (Ur: Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 15 januari 1881)

Bilden i sidhuvudet och nedan är hämtad ur Göteborgs-Posten 11 februari 1881.