”Den med anledning af riksdagens beslut om skrifvelse till k.m:t angående utredning af söndagshandelns ordnande af cigarr- och tobakshandlarna i Stockholm, Göteborg och Malmö beslutade skrifvelsen till k. m:t har nu afgifvits.

I skrifvelsen framhålles, hurusom cigarr- och tobakshandlarna få hålla stängdt å sön- och helgdagar på tider, då t.ex. kafféer, restauranter, rakstugor, ja, t.o.m. matvaruaffärer få hållas öppna och tobak i olika former där får försäljas. Denna konkurrens anse cigarrhandlarna vara för dem särdeles betungande, hvarjämte de äfven och i synnerhet klaga öfver den vilda konkurrensen från de ambulerande cigarrförsäljarnas sida.

De hemställa därför, ’att all försäljning af tobak eller hvad däraf är förfärdigadt må så väl inom som utom hus vara förbjuden under sön- och helgdagar kl. 6 f.m. – 12 på natten’, eller, om detta ej kan bifallas, att de då få hålla sina affärer öppna å samma tider som källare, kaféer eller med dem likställda fasta affärer, då de tro, att olägenheterna med gatuförsäljarna då torde komma att upphöra.” (Ur: Göteborgs-Posten 10 juli 1902)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: cigarrlåda.