”Å Lorensbergs teater uppträder i morgon afton Rylanderska sällskapet i förening med tvenne främmande artister, m:lle Lefort och signor Joao Antonio, hvilka tillsammans prestera en dramatiskt-musikaliskt afdelning af utan tvifvel särdeles underhållande beskaffenht, rörande hvilken vi hänvisa till det i dagens nummer införda, på franska affattade programmet. De båda artisterna äro vida beresta och ha bland annat besökt Egypten, der de i fjor jemte några m:lle Leforts landsmaninnor – hon är, såsom läsaren redan af namnet torde ha gissat, fransyska – i Kairo gåfvo konserter och skördade stort bifall. En dervarande tidning, ’Le Bosphore de Suez’, yttrar om m:lle Lefort, att hon ’är sällskapets prima donna assoluta; lika förtrogen med den allvarliga som den komiska genren, och vinner enahanda framgång i båda’. Signor Joao Antonio är infödd brasilianare, och lär vara synnerligen stark i den komiska genren. ’La Marseillaise’, sjungen af m:lle Lefort, har gjort stormade lycka i Köpenhamn, der de båda artisterna nyligen uppträdt. Vi antaga att bland den stora skara besökande, som, i fall vädret i morgon blir så vackert som det lofvar, säkerligen kommer att samlas vid Lorensberg, många skola begagna tillfället att göra bekantskap med de främmande gästernas prestationer.” (Ur: Göteborgs-Posten 13 juli 1881)

Bilden i sidhuvudet och nedan är hämtad ur Göteborgs-Posten 13 juli 1881.