”Tisdagen den 30 Augusti, kl. 12 på dagen, kommer genom auktion inför Drätselkammaren att till den högstbjudande uthyras samtliga Salubodarne uti Bazarbyggnaden på Kungstorget, under ett års tid från den 1 nästkommande Oktober, med villkor:

Att krögeri eller handel med smör, ost, kött, fläsk eller andra sofvelvaror, eller med råa hudar och annat stinkande gods, icke får idkas i bodarne, uti hvilka ej heller få uppläggas varor af dylik beskaffenhet;

att inroparne, som icke utan Drätselkammarens tillstånd ega att på annan person öfverlåta sin rätt till bodarnes begagnande, få sjelfva i dem göra den inredning, som en hvar finner för sig ändamålsenlig, hvilken inredning, som bör vara snygg och ej vanprydlig, får borttagas vid hyrestidens slut, då bodarne utan uppsägning skola afträdas i samma goda skick, som de emottagits; samt

att hyran för hela året skall till stadskassan förskottsvis inbetalas antingen vid auktionstillfället eller, derest sådant ej sker, inom 14 dagar derefter, i hvilken händelse dock en handpenning af gjugofem (25) riksdaler rmt skall vid nämnda tillfäller erläggas, hvilken, i fall af bristande liqvid inom föreskrifven tid, tillfaller stadskassan; hvarförutom i sistnämnde fall ny auktion kommer att, på inroparens äfventyr, verkställas.

Vid samma tillfälle kommer jemväl att, på lika tid och med enahanda villkor, till den högstbjudande upplåtas Vågboden i Bazaren med tillhörande vågbalans och skålar, för såväl vägning, mot skälig betalning, af kött och fläsk m.m., som ock försäljning af snygga varor, derest berörda vägning deraf icke hindras.

Drätselkammaren förbehåller sig rättighet att pröfva antagligheten af de skeende anbuden.

Göteborg den 16 Augusti 1870.

DRÄTSELKAMMAREN” (Ur: Göteborgs-Posten 24 augusti 1870)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Vy över Kungstorget med Saluhallen och basarlängorna, i bakgrunden Bazar Alliance. 1890-talets början.