”Göteborgs Musei bibliotekarie, d:r K. Warburg, har i dagarne från trycket utgifvit 1:a delen af Musei Biblioteks-katalog, omfattande historia, i hvilken vetenskapsgren biblioteket är särdeles rikt föredt, såsom synes bl.a. deraf att denna volym ensam utgör 170 sidor. Behofvet af denna katalog har länge varit kändt och erkändet, för att den betydande boksamlingen icke måtte förblifva en död skatt utan göras tillgänglig för den bildning och njutning sökande allmänheten. Katalogens utgifvande har möjliggjorts genom anslag ur Renströmska fonden, och det är med fägnad vi erfara, att afdelningarne ortbeskrifning samt vitterhet jemte åtskilliga mindre afdelnignar (filosofi, litteraturhistoria etc.) snart skola följa.

Katalogen är förtjenstfullt utarbetad och rik på gegneliga anvisningar, ländande såväl utgifvaren som hans namngifna skickliga biträde, e.o kammarskrifvaren vid k. tullverket, Ax. R. Rundberg , till all heder.” (Ur: Göteborgs-Posten 2 november 1880)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Göteborgs Muséum och Kristine kyrka, Göteborg.