”Föreningen »Kungsgatan» har nu genom sin styrelse inlämnat sitt förut omnämnda förslag om gatans modernisering till såväl byggnadsstyrelsen som poliskammaren. Intresset för projektet är synnerligen stort, icke blott hos dem som närmast beröras av detsamma, utan hos göteborgare i alla stadsdelar. Var och en inser det betydelsefulla i att denna fråga ordnas så snabbt och tillfredställande som möjligt. Meningen är ju, att allt skall vara klart till utställningens början den 8 maj, och dit återstår endast kort tid.

Dessa synpunkter delas naturligtvis fört och främst af föreningens styrelse med dess ordförande, direktör C.W. Persson i spetsen. Enligt vad dir. P. meddelat Göteborgs Dagblad, är det styrelsens mening att påskynda saken så mycket som möjligt: redan en av de närmaste dagarna kommer man att uppvakta de ovannämnda myndigheterna för att få besked.

Byggnadschefen, ingeniör Figge Blidberg, är icke lika optimistisk. Frågan har ännu icke varit föremål för behandling i byggnadsstyrelsen, och säkert blir det en affär på lång sikt.

Låter alltså byggnadschefen föga optimistisk, får man icke heller intryck av att poliskammaren delar »Kungsgatans» förhoppningar i högre grad.

– Gatan är så smal, blott 4,5 meter – påpekar polisintendenten Björkman – att man icke under några omständigheter kan bredda trottoarerna på körbanans bekostnad. Minimibredden för att gatan över huvud taget skall få användas till körtrafik är 4,25 m., och de 25 cm., som bli över, räcka ändå icke till. Det är icke nog med att körtrafiken skall ske i en viss riktning. Man måste också se till, att de i rörelse varande åkdonen kunna komma förbi de stillastående.

Däremot, fortsätter intendent Björkman, får man hoppas, att frågan om gatans asfaltering avgöres så snart som möjligt och i stil med föreningens önskemål. Även om man tills vidare blott hinner med att iordningställa delen mellan Västra och Östra Hamngatorna, är mycket vunnet och Göteborg får med ringa kostnader en modern och för fotgängare i alla väder fullt trafikabel affärsgatan.” (Ur: Göteborgs Dagblad 8 januari 1923)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Vykort, 1920-talet (slutet?)