”Polisföreningen kamratskapet hade i går anordnat möte i Polishuset vid Nordhemsgatan. Omkring ett par hundra polismän hade kommit tillstädes, bland dem representanter för Mölndals, Lilla Edets och Trollhättans poliskårer. Mötet hade anordnats för att sätta polismännen och andra intresserade i tillfälle att taga del av polisförfattningsfrågans läge f.n.

Sedan ordföranden i Kamratskapet, poliskonstapel Sandahl, hälsat de närvarande välkomna, höll biträdande överkonstapel Strandqvist från Stockholm ett omkring 2 timmar långt föredrag om strävandena för åstadkommande av en polisförfattning för riket.

Efter föredraget följde en stunds diskussion, varunder polisintendenten Björkman vände sig mot att det i Linnérska polisförfattningsförslaget talades om att inrätta endast en polisskola i riket. Detta vore för litet, ansåg hr Björkman. Avsikten med polisskolorna är icke endast att bibringa polismännen den utbildning, som fordras för tjänsten, utan också att skapa objektiva grunder, efter vilka man kan döma vid frågan om befordran. I vårt långsträckta land borde finnas fyra polisskolor eller åtminstone en i vardera av städerna Stockholm, Göteborg och Malmö.

Hr Strandqvist trodde, att anledningen till att man endast föreslagit en polisskola var, att man fruktade, att på olika platser undervisningen skulle läggas olika, och att man ville ha en enhetlig sådan.

Detta skäl ansåg Björkman icke bärande. Det vore nödvändigt att samtliga polismän bibringades för tjänsten behövlig undervisning, och detta vore helt enkelt icke möjligt, om man finge endast en skola.” (Ur: Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 8 januari 1923)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Sträckningsbild Nordhemsgatan söderut, vid korsningen Tredje Långgatan med brandstationen till vänster och polisstationen till höger. Foto: 1915.