”Enligt vad Handelstidningen erfarit pågår för närvarande underhandlingar mellan drätselkammaren och det konsortium, som innehar Överås, om inköp för stadens räkning av den gamla välbekanta patricieregendom. Underhandlingarna ha fortskridit så långt, att det finns anledning antaga att köpet verkligen kommer till stånd. Köpeskillingen torde uppgå till något över 550,000 kr.

I köpet skulle ingå parken, med dess värdefulla och delvis märkliga trädbestånd, och samtliga byggnader.

Angående användningen av området lär ingenting vara avgjort. Det anses naturligtvis önskvärt, att staden fullständigt behärskar tomtpolitiken på detta område, vilket efter Örgrytes införlivning fått mycket stor betydelse för stadsutvecklingen i dessa trakter.

Överås är som bekant en skapelse av kommersrådet James Dickson och dennes son, den kände filantropen James J. Dickson. Stället har sålunda icke fullt så gamla anor som det närbelägna Wilhelmsberg med dess minnen bl.a. från biskop Wingårds dagar. De nuvarande huvudbyggnaderna på bägge egendomarna äro emellertid nästan lika gamla, i det Wilhelmsberg uppfördes 1860 och Överås året därpå. Förut hade på sistnämnda platsen funnits en tegelbyggnad, i vilken kommersrådet Dickson residerade. Den nuvarande, för alla göteborgare välkända vita villan i italiensk renässansstil, sådan denna brukar uppträde i England, ritades för James J. Dicksons räkning av arkitekten V. Boulnois och byggdes av byggmästare A. Krüger. Trädgården anlades till större delen av hortologen N.U. Blomberg och var på sin tid en av de märkligaste i Norden. Bl.a. gjordes försök med utplantering av ett flertal främmande skogsträd, försök som slogo väl ut, i det ännu på platsen finnes ett stort antal märkliga främlingar av tallarnes och granarnes släkten. Även växthusen voro på sin tid de förnämsta i vårt land i privat ägo.

Själva villan var inredd med all den smak, man på den tiden kunde prestera, bl.a. hade ägaren hopobragt en betydande samling modern konst. Det var en lysande period i Överås historia, när James J. Dickson förde spiran här ute. Hans hjälpsamhet togs alltid i anspråk, när något stort var i görningen i staden, och vid sin död var han dess störste donator. Välbekant är hans arbete för Bergslagsbanans tillkomst; för att sätta sig in i den planerade järnvägens möjligheter berättas det, att han fotvandrat hela den långa vägen mellan Falun och Kil.

Efter James J. Dicksons död 1885 innehades Överås ett par decennier av dennes arvingar, till dess stället för ett antal år sedan övergick i andra händer. Länge har det varit tyst och övergivet i den palatsliknande villan vid Danska vägen och när nu staden övertager densamma dröjer det väl inte så länge, innan den nya tiden håller sitt insteg blad Överås idylliska skogspartier.” (Ur: Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 8 januari 1923)

Bilden i sidhuvudet är hämtad ur Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 8 januari 1923.