”Drätselkammarens andra avdelning har under fjolåret av sitt för fastighetsköp tillgängliga anslag, 200,000 kr., endast använt kr. 54,000.

Inalles gjordes blott fyra affärer, av vilka en var en bytesaffär. Denna kostade staden kontant blott 2,002 kr. men därjämte avhände staden sig ett område av Allmänna Vägen, som numera ingår i tomten n:r 6 i Majornas 1:a rotes 23:e kvarter. Vad staden tillhandlade sig var de delar av lägenheterna N:ris 105 och 106 i Majornas 1:a rote, som nu ingå i Karl Johansgatan och Höglundsgatan. Av de övriga affärerna gick en ut på förvärvandet åt staden av Slottsskogslägenheten Margretebergs byggnader, vilka av hr N.L. Eliasson såldes för 15,000 kr. Själva egendomen Margreteberg befann sig som bekant förut i stadens händer. De båda återstående köpen gällde dels ett område av 4,000 kv.-fot jord som avsöndrats från lägenheten Kvillebäcken och kostade 25,000 kr., samt ett stycke mark om 166 kv.-m. uppe på Lilla Otterhällan, som staden köpte av fastighetsaktiebolaget Carolus Rex för c:a 12,000 kr.

Stadsfullmäktige ha däremot under fjolåret, som man erinrar sig, beslutat om en tomtaffär i större omfattning, nämligen inköpet av Wærnska tomten i Majorna, vilken kostade omkring 150,000 kr.” (Ur: Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 10 januari 1923)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Majornas 1 rote, nr 105, foto 1955-57.