”Enligt vad Handelstidningen inhämtat äro de ’skiftningar’ och omläggningar, vilka som vi förut omnämnt skulle genomföras vid Södra Sveriges statsarbeten i samband med julhelgen och julpermissionerna, nu fullt klara och arbetet är beräknad omfattning i gång över hela linjen. Några tillförlitliga, mer exakta uppgifter rörande storleken av den arbetsstyrka, som f.n. sysselsättes vid dessa statsarbeten, föreligga dock ännu icke.

Även från Göteborg ha under innevarande månad betydande nya hänvisningar till nödhjälpsarbeten ägt rum. Vid slutet av december voro, som förut nämnts, enligt arbetslöshetskommitténs statistik 726 göteborgare sysselsatta med nödhjälpsarbete. Antalet arbetslösa härifrån staden, som under tiden den 1–15 d:s hänvisas till nödhjälpsarbetena, torde att uppgå till sammanlagt närmare ett par hundra man. Då emellertid samtidigt en del av arbetare avgått, torde vid mitten av denna månad sammanlagt c:a 850 arbetslösa från Göteborg vara sysselsatta med nödhjälpsarbete.

De nya arbetena på Landvättervägen och Frölunda–Näset äro nu i full gång. F.n. äro resp. 15 och 26 göteborgare i arbete här ute. Den 15 d:s skola arbetsstyrkorna i fråga emellertid ökas till resp. 45 och 50. Sedermera torde ytterligare något 50-tal man successivt hänvisas till Landvetterarbetena.

Under tiden den 9–15 jan. hänvisas 50 man till arbetena på flyghamnsområdet och Hästeviksvägen, där arbetsstyrka på detta sätt kommer upp till c:a 125, eller i det närmaste det beräknade antalet.

Samtliga dessa arbeten utföras av Södra Sveriges statsarbeten. Därtill komma emellertid de huvudsakligen för ungkarlar avsedda arbetena på bilvägen över Orust, vilka tillhöra statens järnvägars bilbyggnader i Bohuslän. Till denna arbetsplats ha just i dagarna sänts ytterligare 35 arbetare härifrån.

Enligt vad ledaren för S.J:s bilvägbyggen i Bohuslän, ingenjör Akmar i Uddevalla, vid ett samtal meddelat oss, har man f.n. sammanlagt c:a 170 man i arbete på Orustvägen. Flertalet äro ungkarlar från Göteborg, de övriga förmän o.dyl. Arbetena äro nu i gång utmed hela vägsträckan från Svanesund till Strömsholms brygga. Hittills har man huvudsakligen sysslat med jordarbeten och sparat på bergsarbetena för att ha dessa att taga till, när den verkliga vintern kommer. Tack vare den milda väderleken kan man t.v. fortsätta på samma sätt.

Några marketenterier eller bostadsbaracker ha icke uppförts vid dessa arbetsplatser, utan man har lyckats reda sig med hyrda lokaler, något som är särskilt fördelaktigt, då man i regel icke får mycket för dylika byggnader om de efter arbetenas avslutande säljes. Bl.a. har man hyrt Långelanda kommunalhus, där övre våningen inretts för nödhjälpsarbetarnas räkning.

T.v. har man nu så mycket folk man kan ge sysselsättning åt på linjen Svanesund–Strömsholms brygga. Skulle den planerade fortsättningen av vägen komma till stånd, blir det en annan sak. Men härom vet man ju ännu intet med bestämdhet.” (Ur: Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 11 januari 1923)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Digitalt museum: Anläggningsarbetare, AK-arbetare, Norrlands statsarbeten. Vägarbete vid Fillanvägen i början av 1920-talet.