”Radiobygget i Grimeton skrider raskt framåt, skriver en meddelare till Handelstidningen. Om någon vecka torde man kunna påbörja gjutningen av grunden till de stora masterna. På grund av markens sankhet har man haft svårt att hålla de för gjutningen behövliga gravarna något så när torra under arbetets gång. Förut har man för detta ändamål använt pumpar, drivna av människokraft, men numera äro elektriska pumpar anskaffade, vilka arbeta dygnet om. Den nödiga energien har man erhållit från Himledalens elektriska distributionsförening, av vilkens ledningar en går fram i närheten av radioområdet.

Samtidigt med grundgrävningsarbetet har man lagt ut spår för decauvillebana genom radioområdet bort till ett grustag i Hunestad, vilket innehåller grus av lämplig beskaffenhet för betonggjutning.

Den milda vintern, som endast undantagsvis bjudit på frost och tjäle, har varit mycket gynnsam för grävningsarbetena liksom ock för de arbeten, vilka redan påbörjats för nedläggande i jorden av balansnätet. Detta kommer, såsom förut omtalats, att bestå av koppartrådar, nedgrävda i jorden på ett visst djup och visst avstånd från varandra.

Arbetsstyrkan, som nyss ytterligare ökats uppgår f.n. till cirka 120 man, och då den nästan uteslutande består av folk från orten är det klart att bygdens befolkning är glad åt att anläggningen kommit till. Timlönen är vanligen 80 öre, vid ackordsarbeten något mera.” (Ur: Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 22 januari 1922)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Digitalt museum: En stor grupp arbetare vid Grimeton radiostation med ett av radiotornen i bakgrunden.