”De statistiska uppgifterna föreligga nu över verksamheten i Göteborgs frihamn från hamnens öppnande för trafik den 31 augusti till utgången av 1922.

Under denna tid ha i frihamnen ankommit 151 fartyg om tillsammans 126,330 netto reg.-ton och avgått 150 fartyg om 120,760 ton. Dessutom ha 497 pråmar anlöpt frihamnen. Uppgifterna om godsomsättningen upptaga ankomna varor 49,766 ton, därav från västeuropeiska, Medelhavs- oc transoceana hamnar, 6,146 ton, från svenska Kattegatts-, Östersjö- och kanalhamnar 4,451 ton, pr järnväg 15,136 ton och pr pråm eller fordon 24,033 ton. Från hamnen utfördes 48,842 ton varor, därav till västeuropeiska, Medelhavs- och transoceana hamnar 43,620 ton, till Kattegatts- Östersjö- och kanalhamnar svenska 2,025 och utländska 1,157 ton, pr järnväg 690 ton och pr pråm eller fordon 1,350 ton.

På upplag intogs 1,436 ton varor och uttogs 512 ton. Kvarliggande voro 924 ton.

I hamnavgifter debiterades för fartyg 30,018 kr., för varor 44,540 kr., summa 74,558 kr. I tullmedel uppburos 340,595 kr., fyr- och båkavgifter 12,589 kr. och lastpenningar 815 kr., summa 354,000 kr.

Järnvägstrafiken omfattade 1,376 ankomna och 133 avgångna lastade vagnar.” (Ur: Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 19 januari 1923)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Frihamnen under byggnad.