”Föreningen Kungsgatan sammanträdde i går afton på Lorensberg under direktör C.W. Perssons ordförandeskap. Vid mötet lämnades redogörelse för styrelsens åtgärder i en del frågor, densamma fått att utreda. Det gällde främst spörsmålet om gatans försättande i bättre skick samt trafikproblemet.

Beträffande gatubeläggningen hyste man förhoppningar att få denna ordnad inom en ej allt för långt avlägsen framtid. Styrelsen hade uppvaktat byggnadschefen Blidberg, som givetvis delade föreningens åsikt om behovet av en förbättring. Att få en asfaltering genomförd under den närmaste tiden trodde han emellertid icke läte sig göra, utan man finge tills vidare nöja sig med att få gatan iståndsatt på annat vis. Frågan om en trafikreglering stötte däremot på svårighet, då man uppvaktade polismästaren i saken. Denne hade dock gått med på nedsättning av hastigheten för lastbilar till 8 km. i timmen. Föreningen hade begärt 6 km. Polismästaren framhöll, att det här gällde en ordningsfråga, som hade att motionsvägen framföras i stadsfullmäktige och därefter underställas k. befhde. Föreningen beslöt uppdraga åt styrelsen att fullfölja ärendet rörande trafikspörsmålet.

Ordföranden meddelade beträffande Carlus Rex, att förslag om dess ordnande föreligger och troligen kommer på drätselkammarens bord inom den allra närmaste tiden.

Det av vice ordföranden, hr Gustaf Mankell, framförda förslaget om en reklamvecka till våren, dryftades även. Inom styrelsen hade man efter mycken diskussion enats om tiden 14–19 maj såsom den lämpligaste detta år. Den bästa tiden vore eljest mars eller april, med hänsyn till utställningen borde man denna gång skjuta något på tidpunkten. Under reklamveckan skulle vederbörande affärer som förut nämnt genom lämplig skyltning och dekorering, flaggning o.s.v. göras så lockande som möjligt. Restauranger, teatrar, biografer m.fl. nöjesinstitutioner skulle intresseras för saken, och fria järnvägsresor eller nedsatta biljettpriser skulle enligt visst system beviljas besökande från främmande orter. Särskilt skulle man lägga an på att under veckan draga en mängd landsortsbor till staden.

Föreningen hade redan vid ett föregående sammanträde principiellt gått in på förslaget, och man beslöt nu att söka få reklamveckan till stånd vid nämnda tidpunkt. Styrelsen fick i uppdrag att träda i förbindelse med korporationer, som kunna tänkas ha intresse för saken, samt därefter vid ett gemensamt sammanträde fatta närmare beslut i frågan.” (Ur: Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 24 januari 1923)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Korsningen Kungsgatan Västra Hamngatan år 1922, med Apoteket Enhörningen på hörnet i huset till höger. Bilden visar Kungsgatan västerut.