Det är känt och erkänt, att Göteborgs torghandel söker sin like i frekventering över hela landet och det är en skamfläck för oss, att vårt matvarutorg ser ut som det gör. Det är i själva verket en sevärdhet av efterblivenhet!

Fru Burman-Andersson

”Fru Burman-Andersson lät undslippa sig denna kraftiga anmärkning i stadsfullmäktiges budgetdebatt några dagar före jul. Redan under 1921 gjordes utfästelser om ett snart ordnande av Kungstorgets förhållanden men till och med 1922 gick gatu- och vägförvaltningen förbi saken utan ett ord, och inte heller torg- och saluhallsstyrelsen hade ansett sig ha något att förmäla. Torg- och saluhallstyrelsens ordförande, direktör C.J. Ekman, hade vid debatten omedelbart ett svar att ge och ett, som tillfredsställde.

Göteborgs Dagblad har vid ett samtal med direktör Ekman i dag erfarit, att den speciella beredningen i denna angelägenhet, sammansatt av två representanter från drätselkammaren, två från hälsovårdsnämnden och två från torg- och saluhallsstyrelsen, redan sammanträtt. Den mest brännande frågan gäller ju lämpligaste sättet att förflytta hästarna från matvarutorget, och i det fallet har man tänkt sig, att flyttningen möjligen kunde ske till andra sidan basaren nedåt Vallgraven. Det bleve, anser direktör Ekman, en rätt tillfredsställande lösning. Torg- och saluhallsinspektören har beredningens uppdrag att just nu närmare förarbeta detta, bl.a. att uppgöra ett kostnadsförslag.

Genom att hästarna förflyttas från torget skulle också andra fördelar vinnas. Man har inom beredningen naturligtvis tänkt sig, att torget helt och hållet skulle omläggas. Detta kan göras betydligt billigare sedan hästarna på detta sätt kom af från torget. I detta fall är det gatu- och vägförvaltningen, som fortsätter utredningen.

Det är inte gott att säga, när något förslag i ärendet kan föreläggas stadsfullmäktige. Torg- och saluhallsstyrelsen gör allt för att påskynda saken, framhåller direktör Ekman, men det är nu beroende av gatu- och vägförvaltningens utredning, vilken antagligen tager sin tid.

Bakom fru Burman- Anderssons anmärkningar framskymtar rätt tydligt en önskan om att kunna bringa reda i torghandeln till utställningen. Emellertid synas utsikterna därtill just nu inte vara så stora, enligt vad direktör Ekman anser, och utställningsbesökarna med intressen att studera torglivet få tydligen söka sig åt andra håll i staden.” (Ur: Göteborgs Dagblad 30 januari 1923)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Vy över Kungstorget, basarerna, Saluhallen och Bazar Alliance. Bilden tagen från Stora Teaterns tak. Omkring år 1923.