”Som förut nämnts ingick arbetslöshetskommittén härstädes på sin tid till drätselkammaren med begäran om anordnande av lämpliga nödhjälpsarbeten för arbetslösa, som åtnjuta arbetslöshetsunderstöd.

Med anledning härav beslöt drätselkammarens andra avdelning på tisdagen att i enlighet med ett av byggnadschefen framlagt förslag hemställa om 79,000 kr. för utbyggande av väg mellan Stora Torp och Kålltorp.

Avdelningen framhåller, att det måste anses mindre tillfredsställande att samhället till fullt arbetsföra personer utlämnar understöd utan att något häremot svarande arbete utföres. Det måste också givetvis i längden verka demoraliserande på understödstagare att gå utan någon som helst sysselsättning. Meningen är nu, att vägarbetena i fråga skola utföras av arbetslösa, som åtnjuta understöd. Avdelningen föreslår därför, att fullmäktige måtte som ett generellt villkor för åtnjutande av arbetslöshetsunderstöd av Göteborgs stad stipulera att understödstagare skall vara skyldig att under tid ej överstigande två arbetsdagar pr understödsvecka, utan särskild ersättning utföra kommunalt arbete, i den mån sådant av stadens arbetslöshetskommitté anvisas.

Det är väl knappast antagligt att vägarbetet skall kunna slutföras av arbetslösa. Staden blir sannolikt nödsakad att förr eller senare fullfölja anläggningen med avlönade krafter. Kostnaden kommer då naturligtvis att överstiga den av gatu- och vägförvaltningen beräknade.

Staden äger all för väganläggningen behövlig mark, utom på en mindre sträcka inom egendomen Stora Torp. Man kan beräkna att denna sträcka avgiftsfritt avstås till staden.” (Ur: Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 7 februari 1923)

Bilden i sidhuvudet är hämtad ur: Edman, Björn, Kålltorp: en stadsdel berättar, Forsstena, Göteborg, 2007, s. 33. Bilden visar Delsjövägen söder om Virginsgatan 1934.