”Nittio år fyller på påskdagen en bland veteranerna inom vår sjömanskår, f. sjökaptenen Matias Janson, numera bosatt i Stenungssund.

J. är född i Stenungssund, Norums socken av Bohuslän. Redan som pojke gick han till sjöss. Efter att ha avlagt såväl styrmans- som kaptensexamen som primus tjänstgjorde han några år, först som styrman och sedan som vik. befälhavare på ångaren ’Hamburger Paquet’, som på 50-talet gick med passagerare och last mellan Göteborg och Hamburg.

I början av 1860-talet byggde J. britten ’Solon’, vilken han under ett tiotal år förde på avlägsna farvatten. Därefter byggdes under hans personliga ledning ångaren ’Kepler’, på sin tid känd som landets största träångare. Under icke mindre än 25 år förde J. detta fartyg, de första åren i spannmåls- och vintraden på Svarta havet och Medelhavet och sedermera i allmän fraktfart.

Efter att ha tillbragt 54 år till sjöss lämnade kapten Janson 1898 ’Kepler’ för att slå sig till ro i land. Han kunde då se tillbaka på en synnerligen lyckosam sjömanstid. Intet fartyg under hans befäl hade någonsin lidit något allvarligt haveri, vilket säkerligen icke minst får tillskrivas hans plikttrohet, vaksamhet och skicklighet som navigatör. Sträng och bestämd vann han sitt folks förtroende och respekt icke minst genom sin omutliga rättvisa. Det fanns också sjöbussar som seglat under honom i ett kvarts sekel.

Sedan J. lämnat sjön, slog han sig ner på sin gård Wikhem vid Stenungssund, vilkens skötsel han ännu leder och aktivt tager del i.

Trots sin höga ålder är kapten J. alltjämt vid bästa såväl kroppsliga som andliga vigör. Den gamla kärleken till sjön har han kvar, och ännu ger han sig gärna, när sommaren kommer, ut på roddturer, som skulle hedra långt yngre armar än hans. Mycket beläst på skilda områden följer han fortfarande med intresse utvecklingen ute i världen. Däremot har han lämnat de kommunala uppdrag, varmed han efter sin hemkomst hedrades.

På sin nittioårsdag kommer kapten J. säkerligen att bli föremål för hjärtliga hyllningar från alla dem, vilka lärt känna och värdera honom som en verklig hedersman av gamla stammen.” (Ur: Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 31 mars 1923)

Bilden i sidhuvudet visar t. sjökaptenen Matias Janson, den är hämtad ur Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 31 mars 1923.