”Arbetena med iordningställandet av den beslutade nya lekplatsen vid Landalatorget ha under den senaste tiden bedrivits med all energi.

Enligt vad vi inhämtat är planeringen för lekplatsen nu så gott som färdig. Dessutom ha en del sprängningsarbeten företagits i Aschebergsgatans förlängning för att skaffa behövlig sten till lekplatsens murar. Så snart murningsarbetena på Götaplatsen bli avslutade, flyttas en del av den arbetsstyrkan, som f.n. sysselsättes där, över hit, och själva uppförandet av lekplatsen vidtager.

Sedan nu också anslaget för Aschebergsgatans utdragande kommit gatu- och vägförvaltningen tillhanda, kommer också detta arbeta att bedrivas med större arbetsstyrka.

Man söker givetvis att få särskilt lekplatsen i ordning så snart som möjligt. I varje fall torde denna kunna öppnas fram på sommaren.” (Ur: Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 18 april 1923)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Kapellplatsen och Karl Gustavsgatan norrut 1905. Torget omges av landshövdingehus, huset i bildens mitt har telefonledningar på ställning med isolatorer.