”Aktiebolaget Göteborgs Teater har vid sitt senaste styrelsesammanträde beslutit att fortsätta sin verksamhet nästa säsong.

Teatern har som bekant haft att kämpa med ekonomiska svårigheter och, särskilt på sista tiden, en icke ringa likgiltighet från allmänhetens sida. Kommer därtill att det visat sig mycket vanskligt att uppdriva någon efterträdare till Per Lindberg. Under sådana omständigheter har styrelsen, efter vad man vet, närmast varit böjd för att kasta yxan i sjön, d.v.s. nedlägga driften.

Efter beslut i den riktningen har också fattats för ett par veckor sedan och möjligen kvarstår det ännu i princip. Emellertid har man inom styrelsen också känt ansvaret gent emot sujetterna, som gått utan engagemang, och man har nu sökt finna en form som möjliggör verksamhetens fortsättande utan att öka bolagets risker utöver de anslag som för närvarande beviljats eller de bidrag som redan tecknats. Linjerna för denna nya verksamhet torde ännu vara rätt oklara, men man söker träffa en överenskommelse med sujetterna som flyttar de överskjutande riskerna från bolaget över på skådespelarpersonalen. Sujetterna fortsätta alltså att spela i viss mån på eget ansvar, men dock fortfarande under samarbete med och stöd av styrelsen. Man möjliggör därmed i främsta rummet att de penningmedel, som ställts till styrelsens förfogande, kunna under nästa säsong komma teaterdriften till del.

För närvarande underhandlar ett tremannautskott från styrelsen med sujetterna. Dessa ha inom sig utsett hr Gösta Cederlund till interimistisk ledare. Det definitiva beslutet torde kunna väntas någon av de närmaste dagarna.” (Ur: Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 19 april 1923)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Lorensbergsteatern. I förgrunden Lorensbergs restaurangs uteservering.