”Göteborgs stads flyghamn vid Torslanda börjar vid det här laget få synlig form, enligt vad man kan konstatera vid en visit därute. Anläggningen är belägen i en trakt av Hisingen, som hittills varit något utanför de stora stråkvägarna, och det är därför inte så värst många, som på ort och ställe tagit del av vad som händer och sker där. Nu skall det som bekant randas en ny dag för Torslanda. Det skall bli vårt göteborgska Le Bourget. På vägarna till och ifrån, där bara Hisingsbönder skumpat på skraltiga skjutsar, skola nu eleganta bilar spinna fram och åter med internationella passagerare, och på fälten, som fordom berörts endast av lantliga svenska redskap, skola nu moderna luftmaskiner rista hjulspår, innan de lyfta och sätta kurs på ett eller annat avlägset hörn av jorden. Det blir en renässans om någon för den gamla Hisingsmarken.

Kommunikationerna till den blivande aerodromen äro ännu ej slutligt ordnade, men har man ett motorfordon till förfogande, går det utmärkt redan nu att komma ditut. Sedan man lyckligt passerat de allra värsta kurvorna – den unika Ivarsbergssvängen skall som bekant uträtas – kommer man upp på en alldeles förträfflig, modern bilväg med den rätta kupigheten, avhyvlade kanter och god lutning i kurvorna. Det är dels den gamla vägen, som blivit omlagd, och dels helt nya sträckningar. Endast för den sista lilla sträckan får man ännu nöja sig med en gammal byväg, men även här blir den nya vägen snart nog klar, och i en sväng utmed flygfältet kommer man förbi den blivande restauranten och den stora permanenta hangaren samt ned till slipen vid sjöstranden.

Platsen erbjuder just nu en verkligt livlig arbetsbild: inalles är det bortåt ett par hundra man, som äro i verksamhet. Vad ögat först och främst uppfattar, är det vidsträckta, golvsläta flygfältet, samt hangaren, vars väggkonstruktioner nu börja resa sig. Fältet är nästan som en tennisplan och måste så vitt man kan döma erbjuda en utmärkt start- och landningsplats. F.n. är man sysselsatt med harvning och gräsbesåning av detsamma. Vi kunna f.ö. nämna, att fältet redan fått utstå ett första prov. Det var den kände flygaren kapten Ballod, som häromdagen med sin maskin gjorde en fransysk visit på aerodromen, och allt fungerade till största belåtenhet.

A hangarens blivande utseende får man redan nu en god uppfattning. Den blir av ganska imponerande mått, 60×30 meter, med en 30 m. bred och 5 m. hög portöppning. De takstolar, som skola användas för att övertäcka byggnaden, äro av aktningsvärd storlek och väga åtskilliga ton. Hangaren kommer att ge plats åt ett tiotal medelstora maskiner. För att möta den väntade stora tillströmningen under sommarens flygtävlingar, kommer utrymmet att provisoriskt ökas genom ett antal tälthangarer.

Arbetet med slipen för sjöflygplan samt båtbryggan äro likaledes i gång, och i dagarna har påbörjats grundläggningsarbetet för den nämnda restaurangbyggnaden. Här kommer att drivas fullständig restaurangrörelse, och från byggnadens takterrass får man en idealisk utsikt över flygfältet.

Fältets dränering och plantering samt vägarbetena inom flyghamnsområdet utföras av statsarbetena, medan byggnaderna uppföras av Ullgren & Firman A.-B. Med det tempo, varmed arbetet nu ser ut att bedrivas, kan man hoppas på att det hela skall vara klart till början av augusti, då de stora internationella flygningarna taga sin början.” (Ur: Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 12 maj 1923)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Troligen är fotografiet taget 5 augusti 1923 vid invigningen en Göteborgs Flyghamn.